Quản lý nhà nước về môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Quản lý nhà nước về môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay

 •   26/07/2021 06:32:00 AM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Thái Nguyên là một tỉnh có nhiều lợi thế và tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lí, địa hình và thời tiết thuận lợi, tạo điều kiện cho tỉnh Thái Nguyên sớm phát triển các ngành công nghiệp và đa dạng các ngành kinh tế. Do đó, phát huy tiềm năng, lợi thế và chính sách ưu đãi về thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước, tính đến thời điểm hiện tại, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thu hút được 250 dự án đầu tư, trong đó có 123 dự án FDI và 127 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký gần 8,8 tỉ USD và trên 16.140 tỉ đồng.
Tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 •   24/07/2021 03:48:00 AM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có khoảng trên 27.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bao gồm khoảng 8.000 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; 10.000 cơ sở kinh doanh thực phẩm; 7.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; trên 2000 cơ sở thức ăn đường phố. Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) đã được triển khai, tổ chức thực hiện một cách tích cực và đạt được những kết quả nhất định.
IMG 20210710 083028

Nâng cao hiệu quả nghiên cứu thực tế của học viên tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   20/07/2021 10:27:00 PM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Hoạt động nghiên cứu thực tế thực hiện phương châm lý luận gắn liền với thực tiễn là một nội dung trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị giúp học viên củng cố, bổ sung kiến thức lý luận đã được học trên lớp, tích lũy kinh nghiệm thực tế, góp phần nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện.
Nhớ lời Bác Hồ dạy "Thi đua yêu nước"

Nhớ lời Bác Hồ dạy "Thi đua yêu nước"

 •   19/07/2021 09:43:00 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Sau chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông năm 1947, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, gian khổ của cuộc kháng chiến, kiến quốc, để động viên đồng bào, chiến sỹ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mà trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ cấp bách của dân tộc nhằm chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng phục vụ công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Ðể triển khai Chỉ thị này, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân.
Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   15/07/2021 10:06:00 PM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Sau khi Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 triển khai thực hiện Nghị quyết; Đảng ủy Trường Chính trị xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 6/01/2017 về học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Cán bộ, đảng viên tham gia viết bài thu hoạch đầy đủ, thể hiện trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện nghị quyết phù hợp với chuyên môn nhiệm vụ được giao. Đồng thời ngày 20/01/2017, Đảng ủy đã ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/ĐU thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xác định các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các chi bộ bổ sung nội dung thực hiện Nghị quyết vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của chi bộ.
Nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030

Nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030

 •   16/06/2021 09:26:00 PM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0
Xuất phát từ vị trí, vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trong việc xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên, những năm qua, việc xây dựng đội ngũ viên chức đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.
Đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" tại tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

Đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" tại tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

 •   08/06/2021 09:44:00 PM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” là một bộ phận cấu thành trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Đây cũng là một trong những giải pháp lớn, được đề ra nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
ảnh tư liệu

Kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911 - 05/6/2021) và bước ngoặt của cách mạng Việt Nam

 •   05/06/2021 05:35:00 AM
 •   Đã xem: 183
 •   Phản hồi: 0
Với khát vọng giải phóng dân tộc, cùng với thiên tài trí tuệ, nhãn quan chính trị sắc bén và được kế thừa các giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, ngày 5/6/1911, trên con tàu Amiral Latouche Tréville, từ cảng Sài Gòn, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã rời Tổ quốc, bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.
Quản lý nhà nước về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Quản lý nhà nước về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay

 •   28/05/2021 05:30:00 AM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0
Trên cơ sở Luật Công chứng năm 2014 và các văn hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tư pháp, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 2702/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Thái Nguyên; Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 quy định mức trần thù lao công chứng và mức trần chi phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Bên cạnh đó, trong công tác chỉ đạo, điều hành, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng đã ban hành các văn bản để triển khai các quy định về hoạt động công chứng và quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh.
Những điểm mới về phát triển giáo dục và đào tạo trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Những điểm mới về phát triển giáo dục và đào tạo trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

 •   20/05/2021 10:03:00 PM
 •   Đã xem: 9363
 •   Phản hồi: 0
Vấn đề giáo dục - đào tạo luôn được Đảng ta coi là quốc sách hàng đầu để phát triển đất nước. Kế thừa tinh thần của các kỳ đại hội trước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng rất quan tâm đến vấn đề phát triển giáo dục - đào tạo, nhấn mạnh vai trò của giáo dục - đào tạo và có những điểm mới nổi bật, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.
Một số giải pháp nâng cao thói quen đọc sách cho thanh niên hiện nay

Một số giải pháp nâng cao thói quen đọc sách cho thanh niên hiện nay

 •   18/05/2021 04:27:00 AM
 •   Đã xem: 1289
 •   Phản hồi: 0
Sách đóng vai trò vô cùng to lớn trong đời sống của con người. Triết gia Thomas Carlyle (Scotlen) đã từng phát biểu: “Tất cả những gì con người đã làm, nghĩ hoặc trở thành: được bảo tồn một cách kỳ diệu trên những trang sách”.Triết giaV. Ra-xi-lep-xcai (Nga) cũng đã từng nói: “Sách là người bạn chân tình và sáng suốt. Nó chỉ cho bạn con đường đúng đắn, nó giữ cho bạn khỏi bị lầm lạc. Có sách bên mình thì cả trong thời thơ ấu, cả giữa lúc thanh xuân và cả khi đã về già, bạn không thấy mình cô độc, bạn thấy mình mạnh mẽ”. Sách là kho tàng tri thức của nhân loại, là một phương tiện dùng để ghi chép, lưu giữ và lưu truyền tri thức trong xã hội loài người. Mỗi quyển sách là một động lực phát triển văn minh xã hội.
Phát huy vai trò giáo dục của gia đình trong tình hình mới

Phát huy vai trò giáo dục của gia đình trong tình hình mới

 •   17/05/2021 10:53:00 PM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0
Gia đình là một hình thức cộng đồng xã hội đặc biệt của con người, trong đó các thành viên cùng sinh sống dựa trên mối quan hệ hôn nhân và huyết thống, cùng có chung những giá trị vật chất và tinh thần, cùng thực hiện các chức năng khách quan phù hợp với yêu cầu, đặc điểm của mỗi giai đoạn lịch sử nhất định.
Nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nhận diện và đấu tranh với các hoạt động chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   17/05/2021 10:35:00 PM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0
Bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc thành công tốt đẹp. Thực hiện thành công cuộc bầu cử, sẽ thiết thực góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Tuổi trẻ Trường chính trị tỉnh Thái Nguyên với văn hóa ứng xử

Tuổi trẻ Trường chính trị tỉnh Thái Nguyên với văn hóa ứng xử

 •   26/04/2021 04:19:00 AM
 •   Đã xem: 203
 •   Phản hồi: 0
Một con người thường được đánh giá dựa trên 2 yếu tố tri thức và đạo đức. Nếu tri thức là con thuyền thì đạo đức là bánh lái, nếu tri thức là chiến mã, thì đạo đức là dây cương. Với đạo đức, tri thức sẽ hướng thiện, bởi đạo đức là cội nguồn, là gốc rễ như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, cây phải có gốc, không gốc thì cây héo, không có đạo đức thì dù tài giỏi đến mấy cũng là người vô dụng.
Nhớ Ngày Giỗ tổ Hùng Vương

Nhớ Ngày Giỗ tổ Hùng Vương

 •   20/04/2021 05:40:00 AM
 •   Đã xem: 331
 •   Phản hồi: 0
“Dù ai đi ngược về xuôiNhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng baDù ai buôn bán gần xaNhớ ngày Giỗ Tổ tháng ba mùng mười”Từ bao đời nay, câu ca dao trên đã in sâu vào trong tâm trí mỗi người con Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác, dặn dò mỗi người con đất Việt luôn nhớ đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (diễn ra vào ngày 10/3 âm lịch hàng năm tại Đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ) – một trong những ngày lễ trọng đại của dân tộc, là dịp để nhắc nhở con cháu nhớ về công lao dựng  nước của các Vua Hùng, nhớ về cội nguồn, tổ tiên với lòng thành kính.
Phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số khu vực trung du, miền núi phía Bắc

Phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số khu vực trung du, miền núi phía Bắc

 •   15/04/2021 10:54:00 AM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0
Ngày 31/12/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.
Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

 •   15/04/2021 03:40:00 AM
 •   Đã xem: 390
 •   Phản hồi: 0
Hệ thống thiết chế văn hóa có vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống văn hóa của nhân dân, là nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu về hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của nhân dân, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân ở các vùng, miền.
Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

 •   14/04/2021 11:05:00 PM
 •   Đã xem: 204
 •   Phản hồi: 0
Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh Thái Nguyên đã giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng thời cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Quá trình hình thành, phát triển tư duy lý luận về xây dựng và hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN của Việt Nam

Quá trình hình thành, phát triển tư duy lý luận về xây dựng và hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN của Việt Nam

 •   14/04/2021 12:47:00 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kinh tế thị trường (KTTT) trong điều kiện chủ nghĩa xã hội (CNXH), vừa chưa có tiền lệ, vừa không có lý luận nâng đỡ. Vì vậy, việc kết hợp hữu cơ giữa CNXH và thể chế KTTT định hướng XHCN là sự sáng tạo, sự vận dụng văn minh KTTT vào thực tiễn của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

Các tin khác

Thống kê website
 • Đang truy cập36
 • Máy chủ tìm kiếm5
 • Khách viếng thăm31
 • Hôm nay5,196
 • Tháng hiện tại110,760
 • Tổng lượt truy cập8,439,976
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây