Lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào giảng dạy Chương trình Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào giảng dạy Chương trình Trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   12/01/2024 04:08:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết 35), cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã chủ động lồng ghép nội dung nghị quyết vào bài giảng, góp phần tạo sự chuyển biến trong nhận thức, hành động của học viên.
Khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên thực hiện đổi mới các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng bài giảng

Khoa Xây dựng Đảng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên thực hiện đổi mới các hoạt động chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng bài giảng

 •   10/01/2024 04:02:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng và thường xuyên quan tâm giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Trong tác phẩm Đường kách mệnh năm 1927, Người viết “Không có lý luận cách mệnh, thì không có cách mệnh vận động...[1] . Nhận thức sâu sắc vai trò của giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng. Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm công tác giáo dục lý luận chính trị nhằm giác ngộ lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý chí và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ. Đối với những người làm công tác giảng dạy lý luận chính trị việc nâng cao chất lượng bài giảng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong thời kỳ CNH, HĐH ngày càng có ý nghĩa quan trọng.
Phát huy vai trò Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên trong xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên trong xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   08/01/2024 03:40:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, thành viên là những “Bộ đội Cụ Hồ” đã chiến đấu, trưởng thành trong các lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, tổ chức và lãnh đạo, được rèn luyện qua các cuộc kháng chiến oanh liệt, có những cống hiến rất to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, có kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Nâng cao chất lượng hoạt động tổng kết thực tiễn của Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Nâng cao chất lượng hoạt động tổng kết thực tiễn của Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   04/01/2024 02:08:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Tổng kết thực tiễn là khâu quan trọng trong quy trình tổ chức thực tiễn. Vai trò của tổng kết thực tiễn là khắc phục bệnh kinh nghiệm, bệnh giáo điều, bổ sung phát triển lý luận theo nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn. Thực hiện tổng kết thực tiễn sẽ giúp giảng viên hiểu biết sâu sắc lý luận, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm cho bài giảng cuốn hút, sinh động và thiết thực; đặt lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của đảng trên nền tảng thực tiễn mới để tăng cường khả năng thuyết phục.
 Giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW của Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

 Giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW của Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

 •   26/12/2023 09:43:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ở mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước, đội ngũ trí thức luôn luôn giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Những người trí thức tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến rất quý báu cho Đảng. Không có những người đó thì công việc cách mạng khó khăn hơn nhiều”. [1] Ngay trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, ngày 03/9/1945, Người đã nói: "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì nhất định phải có học thức"; "Trí thức là vốn quý của Dân tộc. Ở các nước như thế, ở Việt Nam càng như thế".[2]
Xây dựng "văn hóa liêm, chính" theo tinh thần tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Xây dựng "văn hóa liêm, chính" theo tinh thần tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

 •   25/12/2023 06:34:00 AM
 •   Phản hồi: 0
 “Văn hoá liêm, chính” là nét đẹp trong ứng xử của cá nhân, cộng đồng, thể hiện ở tinh thần chính trực, ngay thẳng, công bằng, vì lợi ích của cộng đồng, tập thể. Xây dựng văn hóa liêm chính là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay.
Chủ động, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới

Chủ động, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong tình hình mới

 •   25/12/2023 04:33:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Năm 2023, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, tác động đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyên giáo. Song, với tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Sông Công đã tích cực khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo với nhiều kết quả nổi bật, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Sông Công.
Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng

 •   23/12/2023 05:39:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, những năm qua, Đảng uỷ Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ Nhà trường nói chung và các chi bộ trực thuộc nói riêng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Ngay sau Đại hội, Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Nhà trường đã chủ trì, tham mưu với Ban Thường vụ xây dựng, ban hành chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và hằng năm. Nội dung tập trung kiểm tra theo Khoản 2, Điều 30, Điều lệ Đảng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tơ tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Tập trung kiểm tra các chi bộ trực thuộc, cấp uỷ viên, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, dấu khuyết điểm trong công tác này.
Nhìn lại 5 năm thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Nhìn lại 5 năm thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   22/12/2023 10:42:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 705/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.
Tuyên truyền kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2028)

Tuyên truyền kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2028)

 •   22/12/2023 09:02:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra từ ngày 01-03/12/2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. 1.095 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước về dự Đại hội. Sau 3 ngày làm việc, với tinh thần phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, trách nhiệm cao, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
nghệ thuật QS

Phát huy giá trị nghệ thuật quân sự Việt Nam vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

 •   22/12/2023 03:44:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023)
Thực hiện các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận chính trị tại huyện Phú Bình

Thực hiện các giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng nghiên cứu lý luận chính trị tại huyện Phú Bình

 •   21/12/2023 05:28:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Công tác giáo dục lý luận chính trị có vai trò hết sức quan trọng, là công việc cần thiết, cấp bách, thường xuyên và lâu dài của toàn hệ thống chính trị và của từng tổ chức, cán bộ, đảng viên. Với ý nghĩa này, Trung tâm Chính trị huyện Phú Bình đã triển khai đồng bộ các giải pháp khoa học nhằm từng bước nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu lý luận, tư tưởng của Đảng từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh trên địa bàn huyện.
Nâng cao chất lượng việc đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên cuối năm tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Nâng cao chất lượng việc đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên cuối năm tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   18/12/2023 10:35:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên cuối năm là giải pháp quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Thông qua công tác đánh giá nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng và từng cá nhân tự soi, tự sửa; từ đó đề ra những giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý và thực hiện nhiệm vụ; làm căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.
Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 của Chi đoàn trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 của Chi đoàn trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   14/12/2023 04:26:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh là chi đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay chi đoàn có 9 đoàn viên (trong đó có 8/9 đồng chí là đảng viên; 6/9 đồng chí là giảng viên). Đây là thuận lợi rất cơ bản để Chi đoàn triển khai các hoạt động, phong trào, cũng như thực hiện tốt những nhiệm vụ do Đảng ủy, Ban Giám hiệu và Đoàn cấp trên phân công.
Triển khai đồng bộ các chủ trương của Đảng đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Triển khai đồng bộ các chủ trương của Đảng đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 •   13/12/2023 05:38:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Trên quan điểm “khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu”, trong đó, khoa học công nghệ là yếu tố then chốt để thúc đẩy phát triển, trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ để phát triển sản xuất hiện đại, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới sáng tạo,
Phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên trong xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên trong xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   12/12/2023 10:20:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Hội Cựu chiến binh Việt Nam là một tổ chức chính trị - xã hội, thành viên là những “Bộ đội Cụ Hồ” đã chiến đấu, trưởng thành trong các lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, tổ chức và lãnh đạo, được rèn luyện qua các cuộc kháng chiến oanh liệt, có những cống hiến rất to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là lực lượng cách mạng tuyệt đối trung thành với Đảng, có kinh nghiệm trong đấu tranh cách mạng và xây dựng đất nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng

Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng

 •   11/12/2023 09:54:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Lợi dụng những sai lầm trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của các đảng cộng sản cầm quyền các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, xuyên tạc nguyên tắc tập trung dân chủ, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản. Vì vậy, việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn để nhận thức, giữ vững và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng, bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng theo Quan điểm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra: “kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 14/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 14/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

 •   10/12/2023 08:58:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14-12-2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng.  Chỉ thị xác định 05 nhóm nhiệm vụ, tập trung vào công tác quán triệt, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản tham nhũng…
Tỉnh Thái Nguyên phát huy tốt vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng trung du miền núi Bắc Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW

Tỉnh Thái Nguyên phát huy tốt vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng trung du miền núi Bắc Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW

 •   07/12/2023 08:52:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Phát triển vùng là một chủ trương xuyêt suốt và nhất quán của Đảng ta trong quá trình phát triển đất nước nhằm khai thác, phát huy cao nhất các tiềm năng, lợi thế của các vùng và các địa phương trong cả nước để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Các tin khác

Thống kê website
 • Đang truy cập103
 • Hôm nay0
 • Tháng hiện tại467,627
 • Tổng lượt truy cập15,956,786
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây