images5446075 images5442036 H1 Trang Zalo  To n d n b o v ANTQ C ng an x Ninh H ng

Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

 •   31/12/2022 03:54:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đã thường xuyên coi trọng, quan tâm công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhân rộng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn trên cơ sở chỉ đạo của các ngành, các cấp; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển và bảo đảm an ninh trật tự trong toàn cơ quan.
Chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và định hướng chuyển đổi số tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và định hướng chuyển đổi số tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   30/12/2022 05:00:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Chuyển đổi số đang là một trong những chủ đề được quan tâm, chỉ đạo, thực hiện ở các cấp trên nhiều lĩnh vực hiện nay. Bên cạnh khái niệm này còn có khái niệm số hóa đề cập đến công việc cụ thể như chuyển thể dữ liệu ở dạng giấy hoặc định dạng truyền thống khác thành những dữ liệu mềm trên máy tính. Đây là bước đầu trong quá trình chuyển đổi số, việc số hóa đã diễn ra và vẫn tồn tại cho đến bây giờ với hình thức nhập liệu hoặc các hình thức khác dựa trên thiết bị điện tử hiện đại.
Tìm hiểu một số yếu tố bảo đảm thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay

Tìm hiểu một số yếu tố bảo đảm thực hiện quyền con người ở Việt Nam hiện nay

 •   30/12/2022 03:02:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Quan điểm, tư tưởng về quyền con người được thể hiện trong triết học, chính trị học, pháp luật, luật lệ tôn giáo, văn hóa học… ở cả phương Đông và phương Tây. Đối với luật học, tư tưởng về quyền con người gắn liền với sự ra đời của nhà nước và pháp luật. Qua nhiều giai đoạn phát triển của xã hội, nhận thức về quyền con người ngày càng được mở rộng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) khẳng định: “Con người là trung tâm của chiến lược phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con người, gắn quyền con người với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nước và quyền làm chủ của nhân dân”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng đã xác định nội dung trọng tâm để thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới: “Phát huy tối đa nhân tố con người; con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển”.

Một vài suy nghĩ về giảng dạy tốt lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên hiện nay

 •   09/12/2022 02:13:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Giảng dạy tốt là mục tiêu của giảng viên nói chung và giảng viên giảng dạy lý luận chính trị nói riêng. Tuy nhiên, khi triển khai công việc để có giờ giảng dạy lý luận chính trị tốt lại mang tính lịch sử và đánh giá giờ giảng tốt lại phụ thuộc rất nhiều vào quan niệm của người đánh giá. Trong những năm vừa qua các kỳ thi giảng viên dạy giỏi, do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức cũng đã đưa ra các tiêu chí cụ thể để đánh giá một giờ giảng tốt. Bởi vậy, giờ giảng của một giảng viên nhiều khi ngoài việc được đánh giá bằng các tiêu chí cụ thể theo quy định, lại được đánh giá ở các mức độ khác nhau do cảm nhận của đối tượng người học (học viên).
Giá trị thời đại tư tưởng “không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Giá trị thời đại tư tưởng “không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   07/12/2022 10:07:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/7/1966, đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh đánh phá miền Bắc bằng không quân, trên Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam đã vang lên lời kêu gọi nhân dân cả nước quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do...".
Xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương

Xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương

 •   07/11/2022 10:48:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, của Tỉnh ủy Thái Nguyên và sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và các địa phương trên địa bàn. Phong trào của Hội từng bước phát triển vững chắc, tổ chức hội được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng cao; cán bộ, hội viên luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng thời cùng các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.​​​​​​​
Trách nhiệm của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới

Trách nhiệm của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới

 •   25/07/2022 03:54:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi chúng ta cần xác định rõ: chúng ta đã, đang và sẽ làm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước hết, chúng ta phải hiểu sâu sắc, thấu đáo và trả lời được những câu hỏi như: Nền tảng tư tưởng của Đảng là gì? Bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng là như thế nào? Tại sao mỗi chúng ta cần phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng? Nếu trả lời tốt những câu hỏi trên, mỗi người cán bộ, đảng viên chúng ta sẽ làm tốt công tác bảo vệ nề tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng những yêu cầu cấp bách hiện nay đặt ra trong tình hình mới.
tải xuống

Chi đoàn thanh niên trường chính trị với việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội trong bối cảnh hiện nay

 •   28/06/2022 12:02:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Mạng xã hội mang lại nhiều giá trị tích cực, cho phép người dùng tìm kiếm thông tin, thể hiện bản thân và trải nghiệm cuộc sống; tương tác, gặp gỡ, giao lưu, gắn kết cộng đồng, trao nhận, chia sẻ tình cảm, truyền cảm hứng …
Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   23/06/2022 04:01:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Cùng với sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, chuyển đổi số là một yêu cầu tất yếu khách quan trong giai đoạn hiện nay. Nhận thức rõ điều đó, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên sớm triển khai thực hiện và đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy – học tại nhà trường.
Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đoàn viên tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đoàn viên tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   03/06/2022 05:01:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”. Vì vậy, Bác Hồ từng căn dặn các thế hệ cán bộ cách mạng về vai trò của lý luận. Bác chỉ ra rằng: “học để hiểu biết, để làm việc, học để phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, học để làm người”. Muốn vậy phải có thói quen đem lý luận liên hệ với thực tiễn, đem những lý luận đã tiếp thu được cùng với những kinh nghiệm đã tích lũy được trong đời sống hàng ngày mà áp dụng vào các công việc thực tế.
Tìm hiểu về quy định cán bộ chịu sự giám sát của nhân dân hiện nay

Tìm hiểu về quy định cán bộ chịu sự giám sát của nhân dân hiện nay

 •   03/06/2022 04:28:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, chủ yếu khuyết điểm trong công việc của chúng ta là vì thiếu sự kiểm tra, giám sát. Vì vậy, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, đặc biệt phát huy vai trò giám sát của Nhân dân có vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đảm bảo được quyền làm chủ của Nhân dân, đồng thời cũng giúp cho đội ngũ cán bộ đảng viên phải tự rèn luyện, tự tu dưỡng đạo đức, tác phong sao cho đáp ứng yêu cầu, mong mỏi của nhân dân và là tấm gương để nhân dân tin tưởng noi theo, làm theo.
Ý nghĩa của ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Ý nghĩa của ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

 •   20/04/2022 06:21:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Trên thế giới lễ hội sách, ngày hội đọc sách đã và đang mang lại những giá trị đích thực và hiệu quả hết sức to lớn. Hằng năm, hoạt động này đã thu hút sự chú ý, quan tâm của hàng triệu người đọc, nhà văn, nhà nghiên cứu, nhà quản lý ở mỗi nước; bất kể lứa tuổi nào; bất kể mọi thành phần trong xã hội. Đặc biệt là trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay thì việc tổ chức các Ngày sách và Văn hóa đọc càng góp phần khẳng định: Sách và văn hoá đọc mãi mãi trường tồn.
Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên hiện nay

 •   02/04/2022 11:06:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm, thời gian, công sức, trí tuệ để giáo dục, bồi dưỡng các thế hệ thanh niên Việt Nam. Trong thư “Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc” (năm 1946), Hồ Chí Minh viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”[1].
Chung tay chăm sóc trẻ tự kỷ - trách nhiệm của gia đình và xã hội

Chung tay chăm sóc trẻ tự kỷ - trách nhiệm của gia đình và xã hội

 •   02/04/2022 07:08:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/12/2007, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 62 thông qua một Nghị quyết đặc biệt số A/RES/62/139. Theo đó, từ năm 2008, ngày 02/4 hằng năm được công nhận là Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ, với mục đích kêu gọi cộng đồng tăng cường sự quan tâm và hiểu biết về hội chứng này.
Hướng về lễ Tết Thanh minh

Hướng về lễ Tết Thanh minh

 •   01/04/2022 07:13:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Mặc dù được sinh ra và lớn lên ở thành phố, nhưng cả họ nội, họ ngoại tôi đều ở vùng miền núi phía Bắc. Bố tôi người Nùng (Bình Gia, Lạng Sơn), mẹ tôi người Tày (Định Hóa, Thái Nguyên), nên từ bé anh, chị, em tôi đã được bố mẹ thường xuyên cho về thăm quê và biết đến cũng như tham gia rất nhiều phong tục, tập quán đặc sắc như: Lễ cấp sắc cho thầy Tào người Nùng; Lễ hội Lồng Tồng (Định Hóa); nghe hát Sli của người Nùng; hát Then người Tày, … Đặc biệt, hằng năm cứ rạng sáng mùng 3 tháng 3 Âm lịch là cả nhà tôi lại hành trình về quê nội Lạng Sơn mang theo đồ lễ và dụng cụ để tham gia nghi thức tảo mộ cho những người thân đã khuất. 
Việc thực hiện nếp sống văn minh, kỷ cương pháp luật với công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Thái Nguyên

Việc thực hiện nếp sống văn minh, kỷ cương pháp luật với công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Thái Nguyên

 •   28/03/2022 03:15:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Hơn 20 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, qua đó huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Tuy nhiên trong hơn 2 năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến mọi mặt, mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội và cũng ảnh hưởng không nhỏ tới việc triển khai thực hiện Phong trào, trong đó có nội dung thực hiện nếp sống văn minh, kỷ cương pháp luật.
Tìm hiểu về cách mạng giải phóng dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Tìm hiểu về cách mạng giải phóng dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   03/03/2022 04:20:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng xác định: "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi"1. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Mục tiêu cao nhất và cuối cùng của cách mạng giải phóng dân tộc chính là giải phóng nhân dân khỏi áp bức bóc lột, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Bài viết dưới đây đề cập tới những luận điểm về cách mạng giải phóng dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh, qua đó rút ra những kinh nghiệm đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Các tin khác

Thống kê website
 • Đang truy cập57
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm56
 • Hôm nay5,704
 • Tháng hiện tại210,014
 • Tổng lượt truy cập12,958,380
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây