Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

 •   15/04/2021 03:40:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Hệ thống thiết chế văn hóa có vai trò cực kỳ quan trọng trong đời sống văn hóa của nhân dân, là nơi tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu về hưởng thụ, sáng tạo văn hóa của nhân dân, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí của nhân dân ở các vùng, miền.
Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025

 •   12/03/2021 08:28:00 PM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định hàng đầu đến thành công của Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM). Thực tiễn cho thấy, tại những địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân rất tích cực, nhiệt tình tham gia, hưởng ứng phong trào.
Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên phát huy bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị

 •   14/04/2021 11:05:00 PM
 •   Đã xem: 15
 •   Phản hồi: 0
Hội Cựu chiến binh Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của Cựu chiến binh. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh Thái Nguyên đã giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng thời cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Quá trình hình thành, phát triển tư duy lý luận về xây dựng và hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN của Việt Nam

Quá trình hình thành, phát triển tư duy lý luận về xây dựng và hoàn thiện thể chế KTTT định hướng XHCN của Việt Nam

 •   14/04/2021 12:47:00 AM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kinh tế thị trường (KTTT) trong điều kiện chủ nghĩa xã hội (CNXH), vừa chưa có tiền lệ, vừa không có lý luận nâng đỡ. Vì vậy, việc kết hợp hữu cơ giữa CNXH và thể chế KTTT định hướng XHCN là sự sáng tạo, sự vận dụng văn minh KTTT vào thực tiễn của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

 •   06/04/2021 05:14:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tiến hành vào ngày 23 tháng 5 năm 2021 (Chủ nhật). Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và từng địa phương nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

 •   06/04/2021 05:07:00 AM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Trong xã hội dân chủ, bầu cử là hành động cụ thể chứng minh bản chất nền dân chủ nhân dân. Ở nước ta, bầu cử áp dụng đối với việc bầu ra các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Kế thừa quan điểm thực hành quyền bầu cử, ứng cử rộng rãi đã được thể hiện ngay từ cuộc Tổng tuyển cử năm 1946, Điều 27 Hiến pháp 2013 quy định: “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân”.
Mục tiêu, lý tưởng chọn nghề nghiệp của Mác trong tác phẩm "Suy tưởng của một chàng trai trong việc chọn nghề nghiệp"

Mục tiêu, lý tưởng chọn nghề nghiệp của Mác trong tác phẩm "Suy tưởng của một chàng trai trong việc chọn nghề nghiệp"

 •   25/03/2021 11:26:00 PM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Min (26/3/1931- 26/3/2021) và 203 năm ngày sinh Mác (5/5/1818- 5/5/2021). Với những nghiên cứu bước đầu, tôi xin giới thiệu khái lược về tiểu sử, sự nghiệp và nội dung cơ bản Luận văn tốt nghiệp trung học của Mác. Cụ thể, ở bài viết này tôi chủ yếu tập trung khai thác quan điểm của Mác trong việc xác định mục tiêu, lý tưởng chọn nghề nghiệp của Mác khi còn là thanh niên, đồng thời xin gửi thông điệp về mục tiêu, lý tưởng chọn nghề nghiệp của Mác đến các bạn Đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay.
Một số giải pháp thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

Một số giải pháp thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay

 •   02/03/2021 03:04:00 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Kiểm soát thủ tục hành chính là việc xem xét đánh giá, theo dõi nhằm bảo đảm tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. Đây là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình cải cách hành chính nhà nước. Việc kiểm soát thủ tục hành chính không chỉ góp phần thực hiện tốt các nội dung cải cách hành chính nhà nước, nâng cao hiệu lực hiệu quả hành chính mà còn góp phần cải thiện và minh bạch hóa môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo cam kết các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và kiểm soát quyền lực.
Văn hóa gia đình truyền thống, hạt nhân của sức mạnh Việt Nam

Văn hóa gia đình truyền thống, hạt nhân của sức mạnh Việt Nam

 •   02/03/2021 02:42:00 AM
 •   Đã xem: 53
 •   Phản hồi: 0
Dân tộc Việt Nam với hàng ngàn năm lịch sử, trải qua nhiều cuộc chiến tranh xâm lược và đồng hóa dân tộc của kẻ thù. Trong cuộc chiến ấy chúng ta có thể mất nước, có thể chịu cảnh kiếp người nô lệ nhưng các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, của gia đình luôn trường tồn với thời gian, tạo ra sức mạnh, bản sắc riêng có của dân tộc Việt Nam. Văn hoá gia đình truyền thống có vai trò quan trọng, quan hệ mật thiết đối với sự phát triển của xã hội, của đất nước, đó là nhân tố cốt lõi cho sự tồn tại và phát triển của dân tộc Việt Nam.
Communist

Giá trị lịch sử và thời đại của tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”

 •   25/02/2021 04:53:00 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/02/1848, tác phẩm kinh điển “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (sau đây gọi tắt là Tuyên ngôn) do Các Mác và Ph. Ăng-ghen soạn thảo được xuất bản lần đầu tại Anh. Ngay sau khi ra đời, tác phẩm đã trở thành cương lĩnh cách mạng đầu tiên của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế và là ngọn cờ dẫn dắt con đường cách mạng trên toàn thế giới.
Tự hào thương hiệu chè Thái Nguyên

Tự hào thương hiệu chè Thái Nguyên

 •   22/02/2021 03:06:00 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Cứ mỗi độ xuân về, mọi người đều háo hức chào đón năm mới và mong ước được đoàn tụ, sum vầy bên người thân, gia đình để cùng chúc nhau một năm mới tràn đầy hạnh phúc, mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng. Trong không khí đầm ấm yêu thương bên gia đình của ngày xuân, người Việt ta thường có thói quen quây quần bên nhau với ấm trà, dù là không gian riêng tư hay những nơi công cộng đông người, ấm trà nóng thơm nồng vẫn là thức uống phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của đại đa số người dân Việt. Nhắc đến trà chắc hẳn ai ai cũng nghĩ đến chè Thái Nguyên. Người Thái Nguyên có thể tự tin giới thiệu về đặc sản chè của quê hương mình với niềm tự hào và kiêu hãnh.
Quốc hội khóa đầu tiên của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Quốc hội khóa đầu tiên của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 •   18/02/2021 02:26:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
Quốc hội Việt Nam được hình thành trong quá trình đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc; trong cao trào đấu tranh chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Đông Dương do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Tiền thân của Quốc hội Việt Nam là “Quốc dân đại hội” được tổ chức tại đình Tân Trào, thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang ngày 16/8/1945. Đại hội đã tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh, cử ra Chính phủ lâm thời để lãnh đạo toàn dân giành chính quyền và tiến hành thắng lợi cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên

Nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Nguyên

 •   31/01/2021 09:22:00 PM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Hội LHPN thành phố Thái Nguyên có 34 cơ sở Hội (32 cơ sở Hội phường, xã và 02 Hội phụ nữ trực thuộc là Hội phụ nữ Công an thành phố, Hội phụ nữ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố); 04 chi hội trực thuộc (Chi hội phụ nữ Chợ Dốc Hanh, Chi hội phụ nữ Công ty Cổ phần Chè Tân Cương Hoàng Bình; Chi hội Phụ nữ Công ty TNHH Công Lan; Chi hội phụ nữ cơ quan Hội LHPN Thành phố).
Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam

 •   15/01/2021 04:45:00 AM
 •   Đã xem: 1326
 •   Phản hồi: 0
Ngay từ khi ra đời năm 1930, Đảng ta đã khẳng định, nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác-Lênin; đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII (năm 1991), Đảng đã bổ sung tư tưởng Hồ Chí Minh vào nền tảng tư tưởng và khẳng định: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) của Đảng, Hiến pháp năm 2013 và nhiều văn kiện các kỳ Đại hội Đảng ta đều khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”[1]. Sự khẳng định đó phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam qua 90 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Ý nghĩa Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (06/01/1946)

Ý nghĩa Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (06/01/1946)

 •   04/01/2021 02:54:00 AM
 •   Đã xem: 716
 •   Phản hồi: 0
Trong Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định trước thế giới và quốc dân đồng bào: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy".
Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa phi vật thể múa Tắc Xình ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa phi vật thể múa Tắc Xình ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên

 •   26/11/2020 08:15:00 PM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0
Dân tộc Sán Chay là một dân tộc có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, có sự gắn kết, đồng hành cùng phát triển của đất nước. Nhiều giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc Sán Chay đã có những đóng góp quan trọng tạo nên bản sắc văn hóa phong phú, đa dạng của dân tộc Việt Nam. Ở bài viết này chúng tôi xin bước đầu tiếp cận giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc Sán Chay, cụ thể chúng tôi nghiên cứu về di sản văn hóa phi vật thể Múa Tắc Xình ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên với mong muốn bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên với các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên với các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 •   18/11/2020 03:49:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Cách đây 38 năm theo nguyện vọng của các nhà giáo và của toàn dân, theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn giáo dục Việt Nam, ngày 28/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là chính phủ) đã ra Quyết định số 167-HĐBT, chính thức lấy ngày 20/11 là “Ngày Nhà giáo Việt Nam”. Ngay sau khi Quyết định trên có hiệu lực, “Ngày Nhà giáo Việt Nam” đầu tiên được tổ chức trọng thể vào ngày 20/11/1982 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Từ đó đến nay “Ngày Nhà giáo Việt Nam” đã trở thành ngày kỷ niệm ở nước ta. Đó là dịp để toàn xã hội tri ân những người làm công tác trong ngành giáo dục, khẳng định những cống hiến và đóng góp của ngành giáo dục và đào tạo. Sự tôn vinh người thầy không chỉ nói lên truyền thống tốt đẹp “Tôn sư trọng đạo” của người Việt Nam mà còn biểu thị niềm tin, lòng mong mỏi của toàn xã hội đối với các thầy cô giáo.
Sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam qua cuộc đấu tranh phòng, chống đại dịch COVID-19

Sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam qua cuộc đấu tranh phòng, chống đại dịch COVID-19

 •   09/11/2020 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Đại dịch COVID-19 đã và đang gây ra cuộc khủng hoảng chưa từng có trên toàn cầu. Mức độ nghiêm trọng phụ thuộc vào việc đại dịch kéo dài trong bao lâu cũng như phản ứng ở cả cấp độ quốc gia lẫn quốc tế của các chính phủ. Ở Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Chính phủ và sự đồng tình, hưởng ứng mạnh mẽ của toàn dân, công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 ở nước ta cho đến thời điểm này đã kiểm soát tốt, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Kết quả đó là tổng hợp của nhiều yếu tố; trong đó, yếu tố đặc biệt quan trọng là đã phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân.
Một số giải pháp đổi mới giáo dục lý luận chính trị trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Một số giải pháp đổi mới giáo dục lý luận chính trị trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 •   05/11/2020 03:56:00 AM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) dựa trên nền tảng công nghệ số nhằm xây dựng thế giới siêu kết nối và tích hợp các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất. CMCN 4.0 tạo cơ hội cũng như đặt ra yêu cầu tất yếu phải xây dựng nền giáo dục 4.0. Theo đó mọi người có thể cùng học tập mọi lúc, mọi nơi với các thiết bị được kết nối.

Các tin khác

Thống kê website
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay2,731
 • Tháng hiện tại34,510
 • Tổng lượt truy cập7,815,818
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây