Cách mạng Tháng Mười Nga – Sự kiện lịch sử trọng đại tác động sâu sắc đến sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga – Sự kiện lịch sử trọng đại tác động sâu sắc đến sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam

 •   07/11/2019 03:15:00 AM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0

Vào ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvich Nga, đứng đầu là V.I.Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã đồng loạt khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước Xô viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời đại mới trong lịch sử nhân loại - thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Hơn một thế kỷ trôi qua, song chưa một sự kiện nào lại có ý nghĩa lịch sử vĩ đại và tính chất quốc tế sâu rộng như cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga.

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tại Thái Nguyên hiện nay

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tại Thái Nguyên hiện nay

 •   01/11/2019 02:59:00 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0

Thái Nguyên là một tỉnh miền núi, nằm trong vùng trung du miền núi Đông Bắc, là nơi hội tụ của 46 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh có trên 384 nghìn người, chiếm 29,87% dân số toàn tỉnh.Các dân tộc thiểu số trên 2000 người gồm Tày, Nùng, Sán Dìu, Sán Chay, Dao, Mông, Hoa, các dân tộc khác có dân số ít, chỉ chiếm 0.3% dân số toàn tỉnh sinh sống chủ yếu ở 05 huyện miền núi, vùng cao gồm: Định Hoá, Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ tập trung chủ yếu tại 124 xã, phường, thị trấn thuộc vùng DTTS và miền núi (chiếm trên 90% diện tích toàn tỉnh) với 1.985 xóm, bản, được phân định thành 3 khu vực (I, II, III) theo trình độ phát triển.

Tìm hiểu chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch

Tìm hiểu chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa của các thế lực thù địch

 •   05/08/2019 05:58:00 AM
 •   Đã xem: 294
 •   Phản hồi: 0

Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (tháng 1 năm 1994) của Đảng đã xác định 4 nguy cơ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền đó là: “Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới; nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa; nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội; âm mưu và hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch”.

Bàn về vấn đề “Con người là nhân tố quyết định sự phát triển đất nước”

Bàn về vấn đề “Con người là nhân tố quyết định sự phát triển đất nước”

 •   28/07/2019 12:50:00 PM
 •   Đã xem: 199
 •   Phản hồi: 0

Vào thời điểm khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố với cả thế giới rằng con người có những quyền cơ bản là quyền được sống và mưu cầu hạnh phúc. Khi đất nước còn đnag phải đối mặt với vô vàn khó khăn, Bác cũng đã khẳng định rằng ham muốn tột bậc của Người là “làm sao cho dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện truyền thống nhân văn, nhân đạo và chú trọng yếu tố con người của dân tộc Việt Nam.

DSC08460

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022

 •   28/07/2019 12:43:00 PM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0

Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên là trong 4 đoàn thể - chính trị của Nhà trường, Chi đoàn trực thuộc khối Văn hóa - Xã hội và dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đoàn khối Các cơ quan tỉnh. Hiện nay, Chi đoàn có 13 đoàn viên thanh niên, trong đó 11 đoàn viên nữ, 2 đoàn viên nam, có 11 đảng viên sinh hoạt đoàn. Trong nhiệm kỳ 2017-2019, dưới sự quan tâm, định hướng, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Giám hiệu và Đảng ủy, sự hướng dẫn về nghiệp vụ của Đoàn cấp trên cùng với đội ngũ cán bộ, đoàn viên nhiệt tình, đoàn kết, có trách nhiệm trong các hoạt động, Chi đoàn đã đạt được một số kết quả nổi bật, cụ thể:

Góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn trong giai đoạn hiện nay

Góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị ở xã, phường, thị trấn trong giai đoạn hiện nay

 •   28/07/2019 12:39:00 PM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0

Trong quá trình lãnh đạo, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng nhận thức sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của phương thức lãnh đạo và yêu cầu phải đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị như Báo cáo chính trị được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII thông qua nhấn mạnh: “Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, đặc biệt là với Nhà nước. Tiếp tục cụ thể hoá phương thức lãnh đạo của Đảng đã được xác định trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) ở tất cả các cấp bằng những quy chế, quy định, quy trình cụ thể. Coi trọng xây dựng văn hoá trong các tổ chức đảng, cơ quan nhà nước, trong hệ thống chính trị.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

 •   17/06/2019 07:06:00 AM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, tư tưởng của Người xuyên suốt từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đồng thời là sự kết tinh của những tinh hoa văn hóa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

Vấn đề giáo dục, bồi dưỡng thanh niên hiện nay theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vấn đề giáo dục, bồi dưỡng thanh niên hiện nay theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   24/05/2019 05:56:00 AM
 •   Đã xem: 304
 •   Phản hồi: 0

Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. Trải qua 50 năm, bản Di chúc đã trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong giai đoạn hiện nay

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong giai đoạn hiện nay

 •   16/05/2019 03:45:00 AM
 •   Đã xem: 673
 •   Phản hồi: 0

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, tư tưởng của Người xuyên suốt từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đồng thời là sự kết tinh của những tinh hoa văn hóa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

IMG 20190513 142023

Lớp Bồi dưỡng Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn năm 2019 đi nghiên cứu thực tế

 •   11/05/2019 03:22:00 AM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 10/5/2019, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cho học viên lớp Bồi dưỡng Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn năm 2019 đi nghiên cứu thực tế tại Nhà tưởng niệm TNXP Đại đội 915 (phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên).

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

 •   27/12/2018 10:13:00 AM
 •   Đã xem: 786
 •   Phản hồi: 0

Cán bộ và công tác cán bộ giữ vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới

Đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới

 •   25/12/2018 11:47:00 AM
 •   Đã xem: 879
 •   Phản hồi: 0

Tư tưởng, nhận thức lý luận có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động  của con người và xã hội. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tư tưởng, nhận thức lý luận tựa như cái "la bàn" giúp người ta định vị, xác định phương hướng, dẫn dắt người ta đi đúng con đường lựa chọn. Cho nên, tư tưởng chỉ đạo hành động, nhận thức đúng, hiểu đúng thì làm đúng; nhận thức sai, hiểu sai sẽ làm sai. Sai một ly đi một dặm. Kẻ thù của chúng ta rất hiểu điều này và chúng triệt để lợi dụng vấn đề tư tưởng, lý luận để chống phá ta.

DSC01156

Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   11/12/2018 12:03:00 PM
 •   Đã xem: 545
 •   Phản hồi: 0

Phát triển đảng viên là một vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, mục đích là làm tăng thêm nguồn nhân lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảm bảo tính kế thừa và phát triển liên tục của Đảng.

DSC02175

Vai trò của nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế trong việc nâng cao chất lượng dạy học lý luận chính trị

 •   10/12/2018 12:15:00 PM
 •   Đã xem: 1052
 •   Phản hồi: 0

Theo Luật Khoa học và Công nghệ, Khoa học là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy. Nghiên cứu khoa học là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn.

giao trinh trung cap LLCT

Đôi điều suy nghĩ về công tác giảng dạy phần học những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ở các trường chính trị trong giai đoạn hiện nay

 •   10/12/2018 07:01:00 AM
 •   Đã xem: 399
 •   Phản hồi: 0

Trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần phải có con người xã hội chủ nghĩa”1. Điều đó có nghĩa là xây dựng thế hệ tương lai của đất nước phải là một nhiệm vụ chiến lược, đi trước một bước so với xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tìm hiểu về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay

Tìm hiểu về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay

 •   29/11/2018 05:42:00 AM
 •   Đã xem: 405
 •   Phản hồi: 0

Nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ XHCN, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhấn mạnh: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước… Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” ”. Vì vậy, tìm hiểu về Tìm hiểu về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay là vấn đề cần thiết.

Nhà nước kiến tạo phát triển Việt Nam – triển vọng trong tương lai (*)

Nhà nước kiến tạo phát triển Việt Nam – triển vọng trong tương lai (*)

 •   28/11/2018 04:51:00 AM
 •   Đã xem: 378
 •   Phản hồi: 0

Cùng với đổi mới kinh tế, Đảng ta luôn chủ trương thực hiện đổi mới về chính trị một cách đồng bộ và toàn diện. Trong nội dung đổi mới chính trị, nhiệm vụ xây dựng thể chế, đổi mới tư duy về quản trị, cái cách bộ máy theo hướng chuyển từ quản lý sang phục vụ người dân; cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu trong lời nói và hành động, nói đi đôi với làm. Đây chính là những nội dung chủ yếu của quan điểm xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính và hành động.

Nghi Lễ Cấp Sắc – Nét văn hóa độc đáo của người Dao Thái Nguyên

Nghi Lễ Cấp Sắc – Nét văn hóa độc đáo của người Dao Thái Nguyên

 •   28/11/2018 04:34:00 AM
 •   Đã xem: 435
 •   Phản hồi: 0

Lễ cấp sắc là một trong những phong tục độc đáo của đồng bào người Dao Thái Nguyên. Theo quan niệm, để trở thành trụ cột của gia đình, dòng họ và cộng đồng, người đàn ông dân tộc Dao phải được rèn luyện về nhiều mặt và được kiểm nghiệm phẩm chất qua nghi Lễ cấp sắc. Dù nhiều tuổi đến mấy thì chỉ sau khi thụ lễ cấp sắc họ mới được công nhận là người trưởng thành, được làm lễ cúng bái trong gia đình và được giao tiếp với cõi âm.

Đôi điều về Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đôi điều về Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 •   05/11/2018 05:59:00 AM
 •   Đã xem: 371
 •   Phản hồi: 0

Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được ban hành. Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013 nhưng tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta.


Các tin khác

Thống kê website
 • Đang truy cập5
 • Hôm nay1,166
 • Tháng hiện tại60,398
 • Tổng lượt truy cập6,367,641
Giới thiệu văn bản mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây