Vấn đề giáo dục, bồi dưỡng thanh niên hiện nay theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Vấn đề giáo dục, bồi dưỡng thanh niên hiện nay theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   24/05/2019 09:56:00 AM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0

Bác Hồ muôn vàn kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu. Trải qua 50 năm, bản Di chúc đã trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong giai đoạn hiện nay

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong giai đoạn hiện nay

 •   16/05/2019 07:45:00 AM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, tư tưởng của Người xuyên suốt từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đồng thời là sự kết tinh của những tinh hoa văn hóa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người.

IMG 20190513 142023

Lớp Bồi dưỡng Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn năm 2019 đi nghiên cứu thực tế

 •   11/05/2019 07:22:00 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0

Sáng ngày 10/5/2019, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức cho học viên lớp Bồi dưỡng Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn năm 2019 đi nghiên cứu thực tế tại Nhà tưởng niệm TNXP Đại đội 915 (phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên).

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII

 •   27/12/2018 02:13:00 PM
 •   Đã xem: 662
 •   Phản hồi: 0

Cán bộ và công tác cán bộ giữ vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới

Đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới

 •   25/12/2018 03:47:00 PM
 •   Đã xem: 653
 •   Phản hồi: 0

Tư tưởng, nhận thức lý luận có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động  của con người và xã hội. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tư tưởng, nhận thức lý luận tựa như cái "la bàn" giúp người ta định vị, xác định phương hướng, dẫn dắt người ta đi đúng con đường lựa chọn. Cho nên, tư tưởng chỉ đạo hành động, nhận thức đúng, hiểu đúng thì làm đúng; nhận thức sai, hiểu sai sẽ làm sai. Sai một ly đi một dặm. Kẻ thù của chúng ta rất hiểu điều này và chúng triệt để lợi dụng vấn đề tư tưởng, lý luận để chống phá ta.

DSC01156

Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   11/12/2018 04:03:00 PM
 •   Đã xem: 405
 •   Phản hồi: 0

Phát triển đảng viên là một vấn đề có tính nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng, mục đích là làm tăng thêm nguồn nhân lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảm bảo tính kế thừa và phát triển liên tục của Đảng.

DSC02175

Vai trò của nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế trong việc nâng cao chất lượng dạy học lý luận chính trị

 •   10/12/2018 04:15:00 PM
 •   Đã xem: 770
 •   Phản hồi: 0

Theo Luật Khoa học và Công nghệ, Khoa học là hệ thống tri thức về bản chất, quy luật tồn tại và phát triển của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy. Nghiên cứu khoa học là hoạt động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn.

giao trinh trung cap LLCT

Đôi điều suy nghĩ về công tác giảng dạy phần học những vấn đề cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam ở các trường chính trị trong giai đoạn hiện nay

 •   10/12/2018 11:01:00 AM
 •   Đã xem: 274
 •   Phản hồi: 0

Trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần phải có con người xã hội chủ nghĩa”1. Điều đó có nghĩa là xây dựng thế hệ tương lai của đất nước phải là một nhiệm vụ chiến lược, đi trước một bước so với xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Tìm hiểu về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay

Tìm hiểu về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay

 •   29/11/2018 09:42:00 AM
 •   Đã xem: 267
 •   Phản hồi: 0

Nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với sự tồn vong của Đảng và chế độ XHCN, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhấn mạnh: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy Nhà nước… Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” ”. Vì vậy, tìm hiểu về Tìm hiểu về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên hiện nay là vấn đề cần thiết.

Nhà nước kiến tạo phát triển Việt Nam – triển vọng trong tương lai (*)

Nhà nước kiến tạo phát triển Việt Nam – triển vọng trong tương lai (*)

 •   28/11/2018 08:51:00 AM
 •   Đã xem: 254
 •   Phản hồi: 0

Cùng với đổi mới kinh tế, Đảng ta luôn chủ trương thực hiện đổi mới về chính trị một cách đồng bộ và toàn diện. Trong nội dung đổi mới chính trị, nhiệm vụ xây dựng thể chế, đổi mới tư duy về quản trị, cái cách bộ máy theo hướng chuyển từ quản lý sang phục vụ người dân; cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu trong lời nói và hành động, nói đi đôi với làm. Đây chính là những nội dung chủ yếu của quan điểm xây dựng chính phủ kiến tạo, liêm chính và hành động.

Nghi Lễ Cấp Sắc – Nét văn hóa độc đáo của người Dao Thái Nguyên

Nghi Lễ Cấp Sắc – Nét văn hóa độc đáo của người Dao Thái Nguyên

 •   28/11/2018 08:34:00 AM
 •   Đã xem: 265
 •   Phản hồi: 0

Lễ cấp sắc là một trong những phong tục độc đáo của đồng bào người Dao Thái Nguyên. Theo quan niệm, để trở thành trụ cột của gia đình, dòng họ và cộng đồng, người đàn ông dân tộc Dao phải được rèn luyện về nhiều mặt và được kiểm nghiệm phẩm chất qua nghi Lễ cấp sắc. Dù nhiều tuổi đến mấy thì chỉ sau khi thụ lễ cấp sắc họ mới được công nhận là người trưởng thành, được làm lễ cúng bái trong gia đình và được giao tiếp với cõi âm.

Đôi điều về Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đôi điều về Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 •   05/11/2018 09:59:00 AM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0

Ngày 09/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được ban hành. Sau Hiến pháp năm 1946, nước ta đã có Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013 nhưng tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân được ghi trong Hiến pháp năm 1946 luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ của Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   05/11/2018 09:55:00 AM
 •   Đã xem: 234
 •   Phản hồi: 0

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Chi bộ là cầu nối giữa Đảng và quần chúng”, “là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng trong tình hình mới

 •   29/10/2018 10:42:00 AM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0

Xây dựng Đảng về tư tưởng là một trong bốn nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay (xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức).

Kỹ năng trình bày và thuyết phục trong tham mưu của lãnh đạo, cán bộ, công chức cấp cơ sở

Kỹ năng trình bày và thuyết phục trong tham mưu của lãnh đạo, cán bộ, công chức cấp cơ sở

 •   19/10/2018 03:28:00 PM
 •   Đã xem: 514
 •   Phản hồi: 0

Có thể hiểu tham mưu là khi một tổ chức hoặc một cá nhân tham gia (tham dự) vào việc đề xuất thiết kế một kế hoạch, một chương trình và tổ chức thực hiện (thi công) các kế hoạch, chương trình của một chủ thể quyền lực lãnh đạo, quản lý nhất định

Cảm nghĩ về Mùa thu Độc lập của Đất nước

Cảm nghĩ về Mùa thu Độc lập của Đất nước

 •   28/08/2018 07:28:00 AM
 •   Đã xem: 328
 •   Phản hồi: 0

Hằng năm, cứ đến mùa thu, trong lòng mỗi người dân Việt Nam không khỏi bồi hồi, xúc động nhớ tới sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước ngày 02 tháng 9 năm 1945.

Trao đổi một số vấn đề về văn phòng cấp uỷ cơ sở hiện nay

Trao đổi một số vấn đề về văn phòng cấp uỷ cơ sở hiện nay

 •   11/08/2018 02:11:00 PM
 •   Đã xem: 249
 •   Phản hồi: 0

Từ lý luận và thực tiễn có thể khẳng định văn phòng cấp ủy cơ sở là bộ phận quan trọng trong bộ máy của cấp ủy cơ sở, là “Bộ óc thứ hai” của cấp uỷ, trực tiếp giúp cấp ủy cơ sở tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo hành ngày, tham mưu giúp cấp ủy, trực tiếp là giúp Ban thường vụ và Thường trực điều hành công việc lãnh đạo của Đảng.

Suy nghĩ về việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Suy nghĩ về việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

 •   20/06/2018 04:57:00 PM
 •   Đã xem: 2094
 •   Phản hồi: 0

Chủ tịch Hồ Chí Minh được thế giới tôn vinh là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Cả cuộc đời và sự nghiệp của mình, Người đã hy sinh cho độc lập và thống nhất Tổ quốc,tự do và hạnh phúc của nhân dân, hòa bình và hữu nghị cho các dân tộc trên toàn thế giới.

DSC01715 Fotor

Nâng cao chất lượng giảng viên trẻ Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn hiện nay

 •   19/06/2018 03:34:00 PM
 •   Đã xem: 406
 •   Phản hồi: 0

Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức cho hệ thống chính trị của tỉnh.


Các tin khác

Thống kê website
 • Đang truy cập15
 • Hôm nay306
 • Tháng hiện tại34,511
 • Tổng lượt truy cập5,632,308
Giới thiệu văn bản mới
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây