Một số giải pháp để nâng cao kết quả đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện này

Một số giải pháp để nâng cao kết quả đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện này  

 •   31/03/2020 04:40:00 AM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 đã đề ra mục tiêu đến năm 2015 có trên 60% cá nhân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đến năm 2020, có trên 80% cá nhân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (gọi tắt là SIPAS). Để triển khai thực hiện, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số: 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 phê duyệt Đề án đo lường mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính giai đoạn 2017-2020, đồng thời hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay  

 •   30/03/2020 03:22:00 AM
 •   Đã xem: 32
 •   Phản hồi: 0

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương sâu sắc đối với thế hệ trẻ, Người luôn đặt niềm tin vào thanh niên và mong muốn thế hệ trẻ là người kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và những truyền thống quý báu của dân tộc. Nhờ có học thuyết Mác-Lênin soi đường và những kinh nghiệm hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ý thức được sâu sắc về vị trí, vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng. Người hiểu rằng muốn thức tỉnh dân tộc trước hết phải thức tỉnh thanh niên; muốn cứu nước phải dựa vào sức mạnh của nhân dân, đặc biệt là thanh niên.

Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên khoá X, nhiệm kỳ 2020-2025

Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên khoá X, nhiệm kỳ 2020-2025  

 •   29/03/2020 11:57:00 PM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện nay, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh có 5 chi bộ trực thuộc với 41 đảng viên.

DSC00026

Nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi, coi thi các lớp Trung cấp lý luạn chính trị - hành chính của Trường Chinh trị tỉnh Thái Nguyên  

 •   29/03/2020 11:09:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0

Trong những năm vừa qua, công tác tổ chức thi, coi thi cơ bản thực hiện theo Quy chế của Học viện và luôn được Ban Giám hiệu quan tâm, chú trọng bởi đây là những khâu quan trọng góp phần phản ánh được chất lượng bài thi cũng như ý thức học tập của học viên. Đặc biệt, ngày 02/5/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 2252-QĐ/HVCTQG trong đó tại Điều 21 của Quy chế đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính đã quy định cụ thể, chi tiết các nội dung tổ chức thi gồm thi hết phần học, môn học và thi tốt nghiệp dành cho các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Phát huy vai trò của nữ trí thức tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Phát huy vai trò của nữ trí thức tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   23/03/2020 03:48:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0

Nữ trí thức tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên là một bộ phận của nữ trí thức Việt Nam. Họ là những người lao động trí óc, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, có trình độ học vấn cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đang trực tiếp tham gia vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị cơ sở.

Xây dựng đạo đức liêm chính trong phòng, chống tham nhũng

Xây dựng đạo đức liêm chính trong phòng, chống tham nhũng

 •   23/03/2020 03:33:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

Xây dựng đạo đức liêm chính là một trong những biện pháp phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã xác định: “Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử nhằm đảm bảo sự liêm chính của đảng viên, cán bộ, công chức là một trong những giải pháp đẩy mạnh phòng chống tham  nhũng, lãng phí”.

Phát triển đội ngũ nữ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát triển đội ngũ nữ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   22/03/2020 11:43:00 PM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam. Người từng nhấn mạnh: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

Tìm hiểu bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư ưởng Hồ Chí Minh

Tìm hiểu bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư ưởng Hồ Chí Minh

 •   22/03/2020 09:21:00 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0

Trải qua 90 mươi năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của mình đó là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta vào điều kiện cụ thể Việt Nam.

"Thái Nguyên chung sức xây dựng Nông thôn mới" - Sức lan toả của một phong trào

"Thái Nguyên chung sức xây dựng Nông thôn mới" - Sức lan toả của một phong trào

 •   16/03/2020 09:26:00 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động vào ngày 08/6/2011 được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn I từ năm 2011 đến 2015 và giai đoạn II từ năm 2016 đến 2020. Ngay sau khi Thủ tướng phát động phong trào, UBND tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch, ban hành và tổ chức phát động phong trào. Thông qua việc tổ chức phong trào thi đua nhằm mục đích góp phần xây dựng nông thôn mới Thái Nguyên phát triển đồng bộ, toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.

đk

Xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   09/03/2020 10:44:00 PM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0

Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện nhất quán từ lý luận đến thực tiễn. Đại đoàn kết là một mục tiêu, một nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. Nhiệm vụ ấy được quán triệt trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, thể hiện trong lời phát biểu của Bác khi ra mắt Đảng Lao động Việt Nam ngày 03-3-1951, Bác đã tuyên bố trước toàn thể dân tộc: “Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ là: Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc ”. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức lớn của quá trình hội nhập ngày một sâu rộng, thì việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng mang tính thời sự và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.

Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên với việc tham khảo thông tin trong quá trình giảng dạy

Giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên với việc tham khảo thông tin trong quá trình giảng dạy

 •   08/03/2020 09:53:00 PM
 •   Đã xem: 50
 •   Phản hồi: 0

Giảng viên Trường Chính trị thực hiện giảng dạy lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở và bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ ban ngành đoàn thể trong tỉnh. Do đó, việc tham khảo các nội dung thông tin để góp phần làm phong phú, sinh động cho bài giảng là một việc làm quan trọng, không thể thiếu.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe để thực hiện tốt công việc

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe để thực hiện tốt công việc

 •   20/02/2020 09:34:00 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0

Từ xưa đến nay, trong dân gian vẫn thường có câu “ Sức khỏe là vàng”. Thật đúng như vậy, sức khỏe là vốn quý nhất của mỗi con người và của toàn xã hội. Đối với cán bộ, công chức, viên chức sức khỏe là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng lao động, phục vụ nhân dân và ảnh hưởng đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục phát huy hiệu quả từ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên

Tiếp tục phát huy hiệu quả từ ban hành cơ chế, chính sách đặc thù trong xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Thái Nguyên

 •   12/02/2020 03:29:00 AM
 •   Đã xem: 541
 •   Phản hồi: 0

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2020, diện mạo nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã có chuyển biến căn bản.

Nhận thức và đấu tranh trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay

Nhận thức và đấu tranh trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong giai đoạn hiện nay

 •   05/02/2020 09:23:00 PM
 •   Đã xem: 311
 •   Phản hồi: 0

Với mục tiêu xuyên suốt không thay đổi của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa (XHCN). Trong giai đoạn hiện nay, nhất là khi chúng ta đang chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chúng càng đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” một cách toàn diện, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tư tưởng chính trị, kinh tế, pháp luật, quốc phòng, an ninh, nguyên tắc tổ chức, cán bộ, công tác nhân sự đại hội...

Sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   05/02/2020 09:16:00 PM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0

Hiện nay, mạng xã hội đang dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống vì nó đáp ứng nhu cầu tạo lập các mối quan hệ, tương tác, là nơi để mỗi người có thể chia sẻ, trao đổi, tham khảo ý kiến, thể hiện quan điểm về một hiện tượng hay vấn đề nào đó của xã hội hoặc của cá nhân. Theo thống kê, tại Việt Nam mỗi tháng có tới 30 triệu người dùng Facebook, trung bình mỗi người dành ra tới 2,5 giờ cho mạng xã hội. Nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình, cán bộ, công chức, viên chức và học viên Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên luôn giữ nghiêm kỷ luật về phát ngôn, thận trọng khi đưa ra các thông tin trên mạng xã hội.

Xây dựng đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí MInh trong giai đoạn hiện nay

Xây dựng đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí MInh trong giai đoạn hiện nay

 •   05/02/2020 01:35:00 AM
 •   Đã xem: 181
 •   Phản hồi: 0

Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

mau 636985417698126444 HasThumb Thumb

Hưởng ứng Ngày hội Đoàn kết toàn dân tộc (18/11//2019)

 •   18/11/2019 02:47:00 AM
 •   Đã xem: 182
 •   Phản hồi: 0

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị về việc thành lập Hội Phản đế Đồng minh. Đây là hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Điều 11 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (năm 2015) quy định: “Ngày 18 tháng 11 hằng năm là ngày Truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cũng là Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Cách mạng Tháng Mười Nga – Sự kiện lịch sử trọng đại tác động sâu sắc đến sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam

Cách mạng Tháng Mười Nga – Sự kiện lịch sử trọng đại tác động sâu sắc đến sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam

 •   06/11/2019 07:15:00 PM
 •   Đã xem: 515
 •   Phản hồi: 0

Vào ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Bônsêvich Nga, đứng đầu là V.I.Lênin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã đồng loạt khởi nghĩa, lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên Nhà nước Xô viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời đại mới trong lịch sử nhân loại - thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Hơn một thế kỷ trôi qua, song chưa một sự kiện nào lại có ý nghĩa lịch sử vĩ đại và tính chất quốc tế sâu rộng như cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga.

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tại Thái Nguyên hiện nay

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số tại Thái Nguyên hiện nay

 •   31/10/2019 07:59:00 PM
 •   Đã xem: 385
 •   Phản hồi: 0

Thái Nguyên là một tỉnh miền núi, nằm trong vùng trung du miền núi Đông Bắc, là nơi hội tụ của 46 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh có trên 384 nghìn người, chiếm 29,87% dân số toàn tỉnh.Các dân tộc thiểu số trên 2000 người gồm Tày, Nùng, Sán Dìu, Sán Chay, Dao, Mông, Hoa, các dân tộc khác có dân số ít, chỉ chiếm 0.3% dân số toàn tỉnh sinh sống chủ yếu ở 05 huyện miền núi, vùng cao gồm: Định Hoá, Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Đại Từ tập trung chủ yếu tại 124 xã, phường, thị trấn thuộc vùng DTTS và miền núi (chiếm trên 90% diện tích toàn tỉnh) với 1.985 xóm, bản, được phân định thành 3 khu vực (I, II, III) theo trình độ phát triển.


Các tin khác

Thống kê website
 • Đang truy cập15
 • Hôm nay2,492
 • Tháng hiện tại24,750
 • Tổng lượt truy cập6,660,079
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây