Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”

Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”

 •   13/12/2021 10:46:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ vào kế hoạch của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Đảng uỷ Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Từ đó xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung 5 khóa X gắn với tình hình thực tiễn của Đảng bộ Nhà trường.
Khẳng định tính tất yếu về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

Khẳng định tính tất yếu về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

 •   13/12/2021 03:25:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập năm 1930 là một sự kiện quan trọng hàng đầu trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XX. Sự ra đời của Đảng là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh yêu nước và đấu tranh giai cấp ở nước ta trong thời đại mới. Đó là sự phát triển tất yếu của lịch sử là công lao to lớn của Nguyễn Ái Quốc, trong việc gắn cách mạng dân tộc với cách mạng thế giới, chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng.
Phát huy sức mạnh tổ chức Đảng - Nhân tố quyết định thành công của Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Phát huy sức mạnh tổ chức Đảng - Nhân tố quyết định thành công của Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   11/12/2021 03:18:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 4 tháng 7 năm 1957, Trường Đảng tỉnh Thái Nguyên (nay là Trường Chính trị tỉnh) được thành lập. Năm 1990, Trường Đảng, Trường Hành chính và Trường Đoàn Thanh niên sáp nhập thành Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tỉnh Bắc Thái, từ năm 1994 là Trường Chính trị tỉnh Bắc Thái, từ năm 1997 đến nay là Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên. Lịch sử xây dựng và trưởng thành của Trường hơn 64 năm qua gắn liền với lịch sử phát triển của tổ chức Đảng. Mô hình tổ chức Đảng có sự thay đổi qua các thời kỳ, từ một chi bộ trở thành một Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Thái Nguyên với 42 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ (chưa kể số đảng viên là học viên sinh hoạt tạm thời tại các lớp TCLLCT-HC hệ tập trung).
Một số vấn đề về xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng

Một số vấn đề về xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng

 •   10/12/2021 02:52:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Xây dựng và tổ chức thực hiện nghị quyết thực chất là xây dựng Đảng về chính trị, là vấn đề quan trọng đối với mỗi cấp ủy Đảng. Trong quá trình xây dựng đường lối, nghị quyết đòi hỏi không thể lấy ý chí chủ quan áp đặt mà phải trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, trên cơ sở khoa học cơ sở thực tiễn. Từng cấp, từng ngành, các đơn vị khác nhau sẽ có nghị quyết của cấp mình nhưng cái đích cuối cùng là phải thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phải có hiệu quả cao để góp phần thực hiện mục tiêu: dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi chúng ta góp phần xây dựng và phát triển đất nước

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi chúng ta góp phần xây dựng và phát triển đất nước

 •   09/12/2021 10:06:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Một trong những vấn đề toàn cầu đặt ra hiện nay - thách thức đối với tất cả các quốc gia trên thế giới - đó là vấn đề ô nhiễm môi trường.
Như chúng ta đã biết, ô nhiễm môi trường để lại nhiều hậu quả nặng nề ảnh hưởng đến sức khỏe con người, gây ra các bệnh hiểm nghèo, tăng gánh nặng về y tế, gia tăng thiên tai, ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, sự cân bằng của hệ sinh thái, biến đổi khí hậu, suy giảm, cạn kiệt nguồn tài nguyên... Vì vậy, vấn đề đặt ra là mỗi cá nhân, mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ và có những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường.
Một số nội dung để góp phần thực hiện tốt công tác tư tưởng của Đảng

Một số nội dung để góp phần thực hiện tốt công tác tư tưởng của Đảng

 •   09/12/2021 09:30:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Công tác tư tưởng là hoạt động quan trọng của Đảng nhằm xác lập, phát triển hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa, xây dựng niềm tin và định hướng giá trị đúng đắn, góp phần xây dựng thế giới quan khoa học, tư tưởng, tình cảm, nhân cách, lối sống, tri thức để đảm bảo cho con người có hành động tích cực, chủ động và sáng tạo, thực hiện thắng lợi lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.   
Nhận thức và thực hiện tốt các khâu trong công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nhận thức và thực hiện tốt các khâu trong công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   09/12/2021 04:29:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Trong tác phẩm "Dân vận" được đăng trên tờ báo Sự Thật số ra ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rất rõ các khâu trong công tác dân vận.  Đến nay, sau hơn 70 năm bài báo ra đời, nhìn lại một chặng đường đã qua khá dài nhưng chúng ta vẫn thấy được những giá trị to lớn của bài báo mà Bác để lại cho các thế hệ sau.
Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn hiện nay

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn hiện nay

 •   09/12/2021 02:53:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Người có uy tín có vai trò, tầm ảnh hưởng rất lớn đối với các dân tộc thiểu số ở địa bàn dân cư. Họ là những người có khả năng vận động, khuyến khích người dân và cộng đồng dân cư thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước. Xác định được vai trò, tầm quan trọng của lực lượng này, trong những năm qua tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm triển khai thực hiện tốt chính sách cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nhằm khuyến khích, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, kết quả đạt được thể hiện trên một số nội dung sau:
Huấn luyện cán bộ qua nghiên cứu tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Huấn luyện cán bộ qua nghiên cứu tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   06/12/2021 06:25:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Năm 1947, tại chiến khu Việt Bắc, với bút danh XYZ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” dùng làm tài liệu học tập cho cán bộ, đảng viên, các cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức lý luận, nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong của người cán bộ cách mạng trong tình hình, nhiệm vụ mới. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới việc huấn luyện cán bộ. Người cho rằng “huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”(1).
Những vấn đề cần lưu ý khi giảng dạy bài “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng” thuộc học phần xây dựng Đảng trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị

Những vấn đề cần lưu ý khi giảng dạy bài “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng” thuộc học phần xây dựng Đảng trong Chương trình Trung cấp lý luận chính trị

 •   04/12/2021 08:07:00 PM
 •   Phản hồi: 0
 Thực hiện Quyết định số 292-QĐ/HVCTQG ngày 21/01/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về ban hành Chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở (hệ Trung cấp lý luận chính trị), trong học phần xây dựng Đảng gồm 9 bài, có 72 tiết học lý thuyết và thảo luận trên lớp, được kết cấu khoa học. Cụ thể, nội dung bài 3 “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng” có những điểm mới so với giáo trình Trung cấp lý luận chính trị - hành chính. Qua nghiên cứu nội dung bài học, giảng viên trang bị cho học viên nắm vững những kiến thức cơ bản, hệ thống về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; thực trạng và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng hiện nay.
Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị

Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị

 •   19/11/2021 05:16:00 AM
 •   Phản hồi: 0
1. Từ văn hóa trường Đảng đến phong cách cán bộ trường Đảng
Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQG ngày 26/10/2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Ban hành Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xác định truyền thống, bản sắc văn hóa trường Đảng: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; cống hiến trong thực thi công vụ; cầu thị, sáng tạo, chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học; kỷ cương nơi công sở; văn minh trong ứng xử. Văn hóa trường Đảng được tạo nên bởi sự bồi đắp và chia sẻ những giá trị mang tính chuẩn mực về tri thức, niềm tin, lý tưởng, hành động, đạo đức... Văn hóa trường Đảng được sự hợp thành bởi ba yếu tố:
Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2021

Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2021

 •   08/11/2021 05:41:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về việc tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021. Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý và phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội.
Quản lý nhà nước về môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay

Quản lý nhà nước về môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay

 •   26/07/2021 06:32:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Thái Nguyên là một tỉnh có nhiều lợi thế và tài nguyên thiên nhiên, vị trí địa lí, địa hình và thời tiết thuận lợi, tạo điều kiện cho tỉnh Thái Nguyên sớm phát triển các ngành công nghiệp và đa dạng các ngành kinh tế. Do đó, phát huy tiềm năng, lợi thế và chính sách ưu đãi về thu hút đầu tư cả trong và ngoài nước, tính đến thời điểm hiện tại, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã thu hút được 250 dự án đầu tư, trong đó có 123 dự án FDI và 127 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký gần 8,8 tỉ USD và trên 16.140 tỉ đồng.
Tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 •   24/07/2021 03:48:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có khoảng trên 27.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bao gồm khoảng 8.000 cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; 10.000 cơ sở kinh doanh thực phẩm; 7.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; trên 2000 cơ sở thức ăn đường phố. Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) đã được triển khai, tổ chức thực hiện một cách tích cực và đạt được những kết quả nhất định.
IMG 20210710 083028

Nâng cao hiệu quả nghiên cứu thực tế của học viên tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   20/07/2021 10:27:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Hoạt động nghiên cứu thực tế thực hiện phương châm lý luận gắn liền với thực tiễn là một nội dung trong chương trình đào tạo trung cấp lý luận chính trị giúp học viên củng cố, bổ sung kiến thức lý luận đã được học trên lớp, tích lũy kinh nghiệm thực tế, góp phần nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện.
Nhớ lời Bác Hồ dạy "Thi đua yêu nước"

Nhớ lời Bác Hồ dạy "Thi đua yêu nước"

 •   19/07/2021 09:43:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Sau chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông năm 1947, trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, gian khổ của cuộc kháng chiến, kiến quốc, để động viên đồng bào, chiến sỹ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ hoàn thành thắng lợi sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mà trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ cấp bách của dân tộc nhằm chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27/3/1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị về việc đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng phục vụ công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Ðể triển khai Chỉ thị này, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân.
Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   15/07/2021 10:06:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Sau khi Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Bộ Chính trị ban hành Kế hoạch số 04-KH/TW ngày 16/11/2016 triển khai thực hiện Nghị quyết; Đảng ủy Trường Chính trị xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 11-KH/ĐU ngày 6/01/2017 về học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Cán bộ, đảng viên tham gia viết bài thu hoạch đầy đủ, thể hiện trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện nghị quyết phù hợp với chuyên môn nhiệm vụ được giao. Đồng thời ngày 20/01/2017, Đảng ủy đã ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/ĐU thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xác định các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo các chi bộ bổ sung nội dung thực hiện Nghị quyết vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của chi bộ.
Nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030

Nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030

 •   16/06/2021 09:26:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Xuất phát từ vị trí, vai trò của cán bộ, công chức, viên chức trong việc xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên, những năm qua, việc xây dựng đội ngũ viên chức đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Các tin khác

Thống kê website
 • Đang truy cập17
 • Hôm nay5,261
 • Tháng hiện tại77,179
 • Tổng lượt truy cập13,597,854
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây