Kết quả học tập

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CÁC LỚP TCLLCT-HC
I. CÁC LỚP ĐANG HỌC

Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K47B hệ không tập trung tại Trường

 1. Phần I.1 (click xem)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K46 hệ không tập trung tại Trường

 1. Phần I.1 (click xem)
 2. Phần I.2 (click xem)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
​​​​​​​Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K40 hệ tập trung tại Trường

 1. Phần I.1 (click xem)
 2. Phần I.2 (click xem)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
​​​​​​​​​​​​​​Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K11 hệ không tập trung tại Võ Nhai

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
​​​​​​​Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K9 hệ không tập trung tại Đồng Hỷ

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K3 hệ không tập trung tại Trường Quân sự Tỉnh

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K12 hệ tập trung tại huyện Đại Từ

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K10 hệ tập trung tại Phú Bình

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K9 hệ tập trung tại Định Hóa

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K8 hệ không tập trung tại Đồng Hỷ

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K45 hệ không tập trung tại Trường

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K44 hệ không tập trung tại Trường

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K7 hệ tập trung tại Thành phố Sông Công

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K38 hệ tập trung tại Trường

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K39 hệ tập trung tại Trường

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. CÁC LỚP ĐÃ KẾT THÚC
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điểm Thi học phần Lớp Bồi dưỡng Ngạch Chuyên viên chính K12, tại Trường Chính trị tỉnh 

 1. Phần I
 2. Phần II
 3. Điểm Tiểu luận

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm Thi học phần Lớp Bồi dưỡng Ngạch Chuyên viên K60, tại Trường Chính trị tỉnh 

 1. Phần I
 2. Phần II
 3. Phần III
 4. Điểm Tiểu luận

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm Thi học phần Lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên K1, tại TP Thái Nguyên

 1. Phần I
 2. Phần II
 3. Phần III
 4. Điểm Tiểu luận

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm Thi học phần Lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên K3, tại TP Sông Công

 1. Phần I
 2. Phần II
 3. Phần III
 4. Điểm Tiểu luận

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm Thi học phần Lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên K7 tại huyện Võ Nhai

 1. Phần I
 2. Phần II
 3. Phần III
 4. Điểm Tiểu luận

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm Thi học phần Lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên K59 tại Trường

 1. Phần I
 2. Phần II
 3. Phần III
 4. Điểm Tiểu luận

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm Thi học phần Lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên K6 tại huyện Đại Từ

 1. Phần I
 2. Phần II
 3. Phần III
 4. Điểm Tiểu luận

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K11 tại huyện Đại Từ

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K10 tại huyện Võ Nhai

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K1B tập trung tại Trường Quân sự Quân Khu I

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K1A tập trung tại Trường Quân sự Quân Khu I

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K43 không tập trung tại Trường Chính trị tỉnh

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K42 không tập trung tại Trường Chính trị tỉnh

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K41 không tập trung tại Trường Chính trị tỉnh

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận

 

Giới thiệu văn bản mới
Thống kê website
 • Đang truy cập14
 • Hôm nay4,325
 • Tháng hiện tại91,145
 • Tổng lượt truy cập5,824,863
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây