Kết quả học tập

THÔNG BÁO ĐIỂM THI CÁC LỚP TCLLCT-HC:

Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K10 hệ tập trung tại Phú Bình

 1. Phần I.1k
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận


Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K9 hệ tập trung tại Định Hóa

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận


Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K8 hệ tập trung tại Đồng Hỷ

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận


Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K45 hệ không tập trung tại Trường

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận


Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K44 hệ không tập trung tại Trường

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận


Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K7 hệ tập trung tại Thành phố Sông Công

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận


Điểm Thi học phần Lớp Bồi dưỡng Ngạch Chuyên viên chính K12, tại Trường Chính trị tỉnh 

 1. Phần I
 2. Phần II
 3. Điểm Tiểu luận


Điểm Thi học phần Lớp Bồi dưỡng Ngạch Chuyên viên K60, tại Trường Chính trị tỉnh 

 1. Phần I
 2. Phần II
 3. Phần III
 4. Điểm Tiểu luận


Điểm Thi học phần Lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên K1, tại TP Thái Nguyên

 1. Phần I
 2. Phần II
 3. Phần III
 4. Điểm Tiểu luận


Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K38 hệ tập trung tại Trường

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luậnĐiểm Thi học phần Lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên K3, tại TP Sông Công

 1. Phần I
 2. Phần II
 3. Phần III
 4. Điểm Tiểu luận


Điểm Thi học phần Lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên K7 tại huyện Võ Nhai

 1. Phần I
 2. Phần II
 3. Phần III
 4. Điểm Tiểu luận


Điểm Thi học phần Lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên K59 tại Trường

 1. Phần I
 2. Phần II
 3. Phần III
 4. Điểm Tiểu luận

Điểm Thi học phần Lớp Bồi dưỡng Ngạch chuyên viên K6 tại huyện Đại Từ

 1. Phần I
 2. Phần II
 3. Phần III
 4. Điểm Tiểu luận


Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K11 tại huyện Đại Từ

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận


Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K10 tại huyện Võ Nhai

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận


Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K1B tập trung tại Trường Quân sự Quân Khu I

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận


Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K1A tập trung tại Trường Quân sự Quân Khu I

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận


Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K43 không tập trung tại Trường Chính trị tỉnh

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận


Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K42 không tập trung tại Trường Chính trị tỉnh

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận


Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K41 không tập trung tại Trường Chính trị tỉnh

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận


Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K37 hệ không tập trung tại Trường Chính trị tỉnh

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận


Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K7 hệ không tập trung tại ĐUK Doanh nghiệp

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận


Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K12 hệ không tập trung tại Thành Phố

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận

 

Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K37 hệ tập trung tại Trường

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luậnĐiểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K7 vừa làm vừa học tại Phú Lương

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận


Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K3 hệ không tập trung tại Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luậnĐiểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K9 vừa làm vừa học tại Phổ Yên

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Phần VII
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 14. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 15. Điểm tiểu luận


Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K7 vừa làm vừa học tại Đồng Hỷ

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 14. Điểm tiểu luận

Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K36 tập trung tại Trường

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 14. Điểm tiểu luận

Điểm thi học phần lớp QLNN chương trình Chuyên viên K57 tại Trường

 1. Phần I
 2. Phần II
 3. Phần III

Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K35 tập trung tại Trường

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 14. Điểm tiểu luận

Điểm thi học phần lớp QLNN chương trình Chuyên viên K3 tại Đại Từ

 1. Phần I
 2. Phần II
 3. Phần III

Điểm thi học phần lớp QLNN chương trình Chuyên viên K56 tại Trường

 1. Phần I
 2. Phần II
 3. Phần III

Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K39 vừa học vừa làm tập trung tại Trường

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.
 10. Phần VI
 11. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 14. Điểm tiểu luận

Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K38 vừa học vừa làm tập trung tại Trường

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.
 10. Phần VI
 11. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 14. Điểm tiểu luận

Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K11 vừa học vừa làm tại Thành Phố Thái Nguyên

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.
 10. Phần VI
 11. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 14. Điểm tiểu luận

Điểm thi tốt nghiệp lớp TCLLCT-HC K6 tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp :

 1. phần I, II
 2. phần III, IV
 3. phần V
 4. Điểm tiểu luận

Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K34 tập trung tại Trường

 1. Phần I.1 
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.
 10. Phần VI
 11. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 14. Điểm tiểu luận

Điểm thi học phần lớp QLNN chương trình Chuyên viên K2 tại Phú Bình

 1. Phần I
 2. Phần II
 3. Phần  III

Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K33 tập trung tại Trường

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2 
 3. Phần II 
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 13. Điểm thi tốt nghiệp K hối kiến thức 3
 14. Điểm tiểu luận

Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC K37  vừa học vừa làm  tại Trường

 1. Phần I.1
 2. Phần I.2
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Điển thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 12. Điển thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 13. Điển thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 14. Điểm tiểu luận

Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC vừa làm vừa học K9 Võ Nhai

 1. Phần I.1 
 2. Phần I.2 
 3. Phần II
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 1
 12. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 2
 13. Điểm thi tốt nghiệp Khối kiến thức 3
 14. Điểm tiểu luận

Điểm thi học phần lớp TCLLCT-HC vừa làm vừa học K9 Đại Từ

 1. Phần I.1 
 2. Phần I.2 
 3. Phần II 
 4. Phần III.1
 5. Phần III.2
 6. Phần IV
 7. Phần V.1
 8. Phần V.2
 9. Phần V.3
 10. Phần VI
 11. Điểm thi tốt nghiệp khối kiến thức 1
Giới thiệu văn bản mới
Thống kê website
 • Đang truy cập7
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm6
 • Hôm nay399
 • Tháng hiện tại34,604
 • Tổng lượt truy cập5,632,401
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây