Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”

Thứ hai - 13/12/2021 22:46
Căn cứ vào kế hoạch của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh, Đảng uỷ Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Từ đó xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung 5 khóa X gắn với tình hình thực tiễn của Đảng bộ Nhà trường.

Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên hiện có 42 đảng viên chính thức trên tổng số 44 cán bộ viên chức, Đảng bộ thường xuyên có hơn 100 đảng viên là học viên chi bộ lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung, sinh hoạt tạm thời tại Đảng bộ Nhà trường. Đảng bộ hiện có 06 chi bộ trực thuộc (05 chi bộ khoa, phòng, 01 chi bộ lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ tập trung sinh hoạt Đảng tạm thời tại Trường); Ban Chấp hành Đảng bộ có 09 đồng chí; Ủy ban kiểm tra Đảng ủy có 3 đồng chí.
Trong những năm qua, Đảng bộ Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân tỉnh Thái Nguyên và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các ban, ngành, các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Đảng bộ luôn đoàn kết, thống nhất; cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị tương đối cao. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập tiếp tục được quan tâm đầu tư, đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức từng bước được cải thiện
Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”, Trường Chính trị tỉnh đã đạt được kết quả cụ thể như sau:
Về công tác lãnh đạo của Đảng uỷ đối với hoạt động của Nhà trường
Đảng ủy tập trung lãnh đạo tăng cường, đổi mới đồng bộ các giải pháp trong các khâu của quá trình đào tạo, bồi dưỡng, như: Đổi mới công tác quản lý chất lượng dạy và học; quản lý và đổi mới nội dung chương trình bồi dưỡng; đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập theo hướng tăng cường thảo luận đối thoại; hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống; thực hành quản lý lãnh đạo; chỉ đạo các chi bộ tăng cường lãnh đạo công tác chuyên môn, thực hiện tốt việc thao giảng, dự giờ; trong công tác quản lý học viên… nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.
Đảng uỷ tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn. Hằng năm, ban hành 2 số Bản tin Lý luận và thực tiễn, triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và cấp cơ sở, các đề tài khoa học đảm bảo sát thực tế, thiết thực trong công tác giảng dạy và học tập của Trường.
Tổ chức cho cán bộ, viên chức và học viên Nhà trường đi nghiên cứu thực tế, trao đổi kinh nghiệm quản lý đào tạo, bồi dưỡng, học tập ở các địa phương trong, ngoài tỉnh đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao nhận thức, bổ sung kinh nghiệm thực tiễn cho cả giảng viên và học viên.
Về đổi mới phương thức lãnh đạo đối với các chi bộ trực thuộc và hoạt động của các tổ chức đoàn thể
- Công tác lãnh đạo của Đảng ủy đối với các chi bộ trực thuộc:
Đảng ủy nghiêm túc triển khai thực hiện các đề án của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối CCQ tỉnh về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên như Đề án số 06-ĐA/TU ngày 22/11/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng tỉnh Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh, giai đoạn 2016-2020” và Đề án số 07-ĐA/ĐUK ngày 25/5/2017 về “Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017-2020”.Thực hiện nghiêm túc việc sơ kết, tổng kết các Đề án của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối.
Lãnh đạo các chi bộ khoa, phòng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, hằng năm chỉ đạo các chi bộ xây dựng chương trình công tác năm bám sát vào nhiệm vụ chính trị được giao để tổ chức thực hiện có hiệu quả theo đúng chương trình, kế hoạch
Hằng năm lãnh đạo các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc đăng ký làm theo với đăng ký thi đua hằng năm. Giám sát, kiểm tra cán bộ, đảng viên thực hiện nội dung đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề  từng năm. Trong sinh hoạt chi bộ hằng tháng, lựa chọn nội dung phù hợp để phổ biến và kiểm điểm việc đăng ký nội dung làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên.
Đảng uỷ quán triệt và xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên là khâu quan trọng có tính quyết định đến việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Trong những năm qua Đảng ủy thường xuyên quan tâm tạo điều kiện cử cán bộ, đảng viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện nay về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: có 02 Tiến sĩ; 26 Thạc sĩ (chiếm 82,35% tổng số giảng viên); 12 Cử nhân (trong đó: 02 giảng viên đang học Cao học), 03 trung cấp. Trong 34 giảng viên cơ hữu có 10 giảng viên chính (chiếm 29,4% tổng số giảng viên); Về trình độ lý luận chính trị: 29 đồng chí có trình độ Cao cấp lý luận chính trị và tương đương (chiếm 85,29% tổng số giảng viên); 09 đồng chí có trình độ Trung cấp lý luận chính trị, 06 đồng chí có trình độ Sơ cấp lý luận chính trị.
- Công tác lãnh đạo của Đảng ủy đối với hoạt động của các tổ chức đoàn thể :
 Đảng ủy lãnh đạo các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chi hội Cựu chiến bình thực hiện tốt vai trò chức năng nhiệm vụ của mình. Hằng năm, các tổ chức đoàn thể đều xây dựng chương trình hành động làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động luôn chấp hành nghiêm Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Đảng ủy quan tâm tổ chức các phong trào thi đua,  tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên tham gia tích cực vào các phong trào thi đua với chủ đề: “Giảng dạy tốt, nghiên cứu tốt, học tập tốt, , phục vụ tốt”, “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả”, phong trào “Dạy tốt - Học tốt - Quản lý tốt - Phục vụ tốt” và “Xây dựng hình ảnh mẫu mực người cán bộ Trường Đảng”, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”…thực hiện tốt các cuộc vận động của tỉnh Thái Nguyên như: “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thái Nguyên chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”…
Lãnh đạo các đoàn thể trong Nhà trường xây dựng và biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng năm và từng đợt.
Về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trên một số lĩnh vực cụ thể
- Trong công tác tổ chức, cán bộ:
Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường trên cơ sở căn cứ vào các quy định của Tỉnh uỷ, tình hình thực tiễn của Nhà trường để thực hiện việc quản lý, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, kiện toàn cấp uỷ và đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng, trình độ, năng lực theo hướng tiêu chuẩn hoá đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên trong Nhà trường. Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác và có phẩm chất tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển tri thức và đáp ứng quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết.
Công tác quy hoạch cán bộ được Ban Thường vụ Đảng uỷ chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, công khai, dân chủ. Hằng năm Đảng ủy đều tiến hành rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ đảm bảo đủ số lượng, tỷ lệ cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Kết quả xây dựng quy hoạch cán bộ đã đáp ứng được yêu cầu cho việc bố trí sử dụng cán bộ để kiện toàn bộ máy của Nhà trường trong thời gian qua.
- Trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, sau mỗi kỳ Đại hội  Đảng bộ Nhà trường và hằng năm, UBKT Đảng uỷ đã chủ động tham mưu đề xuất với Ban Thường vụ Đảng ủy xây dựng, ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm của Đảng uỷ và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo và xây dựng kế hoạch về công tác kiểm tra giám sát; Quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra đều bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.
Ban Thường vụ Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.
- Trong công tác truyên truyền, vận động, thuyết phục, nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu:
Đảng uỷ đã tập trung lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, thường xuyên chỉ đạo các chi bộ khoa, phòng thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, chủ động dự báo tình hình, kịp thời trang bị những thông tin có định hướng của Đảng, của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên. 100% cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ, tư tưởng, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên được giữ vững, cảnh giác với mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.
Lãnh đạo thực hiện tốt các quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo và nêu gương của các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ trong công việc, sinh hoạt hằng ngày.
- Trong đổi mới phong cách, lề lối làm việc:
Xây dựng và thực hiện nghiêm túc phong cách, lề lối làm việc khoa học. Đảng uỷ thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể, cá nhân và mối quan hệ công tác giữa cấp uỷ với các tổ chức đoàn thể trong Nhà trường; phân định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo ở một số công việc của Đảng uỷ, của Ban Thường vụ.
Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thông tin của Đảng uỷ. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo hướng mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể và quyết định theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công cụ thể để nâng cao trách nhiệm cá nhân khi tổ chức thực hiện. Nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng uỷ, Ban Thường vụ và chi bộ được thực hiện nghiêm túc. Hằng năm thực hiện đúng theo hướng dân của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối CCQ về kiểm điểm đánh giá nhận xét, xếp loại hằng năm và đối với tổ chức đảng và đảng viên.
Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), Đảng ủy Trường Chính trị tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện Nghị quyết cơ bản đạt yêu cầu; kịp thời xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hoạt động của Nhà trường; Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy đối với các tổ chức đoàn thể, phương pháp xây dựng nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác; cách thức tổ chức thực hiện nghị quyết theo hướng thiết thực, hiệu quả; Phương thức lãnh đạo của Ðảng ủy đối với công tác tư tưởng, công tác cán bộ có nhiều đổi mới; chất lượng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên.
Việc lãnh đạo xây dựng Nhà trường và các tổ chức đoàn thể vững mạnh đạt được kết quả tích cực. Các phong trào thi đua và thực hiện quy chế dân chủ trong Nhà trường được quan tâm. Công tác chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy được chú trọng; năng lực lãnh đạo, trách nhiệm của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ được phát huy. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Đảng bộ nhà trường còn có những hạn chế sau: Lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ các khoa, phòng và đảng viên trong thực hiện công tác quản lý học viên đôi lúc còn chưa chặt chẽ. Hoạt động của một số đoàn thể có lúc, có việc chưa có sự chủ động, tích cực; chưa thực sự phát huy hết sức mạnh trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số chi bộ lớp tập trung chưa cao, việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề chưa nhiều. Đội ngũ cán bộ, giảng viên giảm về số lượng, trong khi số lớp học và học viên ngày càng tăng; năng lực chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế của một số giảng viên còn hạn chế. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập, làm việc và sinh hoạt của cán bộ, giảng viên và học viên từng bước được đầu tư, nâng cấp, song vẫn còn thiếu và bất cập.   
Để thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, trong thời gian tới, Nhà trường cần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
Thứ nhất, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”. Ðổi mới cách ra nghị quyết, chỉ thị và việc tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Ðảng theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Thứ hai, tiếp tục đổi mới thực hiện nghiêm túc các khâu trong công tác cán bộ; Quy định về chế độ trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu trong việc nhận xét, đánh giá, giới thiệu, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ…
Thứ ba, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phong cách và lề lối làm việc của cấp ủy gắn với thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Thứ tư, Tiếp tục kiên định các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ðảng; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; tiếp tục đổi mới phong cách và lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên.
ThS. Bùi Thanh Thảo
Khoa Xây dựng Đảng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website
  • Đang truy cập126
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm123
  • Hôm nay16,420
  • Tháng hiện tại335,854
  • Tổng lượt truy cập17,995,829
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây