Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị

Thứ sáu - 19/11/2021 05:16
1. Từ văn hóa trường Đảng đến phong cách cán bộ trường Đảng
Quyết định số 5029/QĐ-HVCTQG ngày 26/10/2017 của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Ban hành Quy định về ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xác định truyền thống, bản sắc văn hóa trường Đảng: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; cống hiến trong thực thi công vụ; cầu thị, sáng tạo, chất lượng trong đào tạo, nghiên cứu khoa học; kỷ cương nơi công sở; văn minh trong ứng xử. Văn hóa trường Đảng được tạo nên bởi sự bồi đắp và chia sẻ những giá trị mang tính chuẩn mực về tri thức, niềm tin, lý tưởng, hành động, đạo đức... Văn hóa trường Đảng được sự hợp thành bởi ba yếu tố:
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với các học viên Trường Nguyền Ái Quốc Trung ương năm 1963. Ảnh tư liệu.
          Một là: Văn hóa học đường
Là trường học nên văn hóa trường Đảng trước tiên phải là văn hóa học đường. Đó là sự chỉn chu, mô phạm; thầy ra thầy, trò ra trò; là sự thể hiện truyền thống tôn sư, trọng đạo. Trong môi trường ấy, người cán bộ trường Đảng, ngườ thầy phải có chuyên môn vững vàng; có đạo đức, lối sống chuẩn mực; phong cách đĩnh đạc, đường hoàng; xây dựng mối quan hệ gắn bó, gần gũi với học viên; thực hiện tốt các nội dung của Quy chế đào tạo, bồi dưỡng.
          Hai là: Văn hóa công sở
          Trường Đảng là công sở, là nơi làm việc của tập thể viên chức, người lao động, là nơi học tập của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Cán bộ trường Đảng phải tuân theo Quy chế văn hóa công sở do Thủ tướng Chính phủ ban hành, xây dựng môi trường công sở xanh – sạch – đẹp – an toàn, xây dựng và thực hiện hệ thống quy chế làm việc, quy tắc ứng xử...; xây dựng môi trường làm việc thân thiện, khuyến khích sự phấn đấu, cầu thị, cạnh tranh lành mạnh, chống lại tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu, vi phạm pháp luật. Mối quan hệ giữa các đồng nghiệp, giữa cán bộ, giảng viên với học viên được thiết lập trên cơ sở sự tôn trọng, văn minh.
          Ba là: Văn hóa Đảng
          Văn hóa trường Đảng thể hiện sâu sắc văn hóa Đảng. Người cán bộ trường Đảng phải là người trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng; có sự hiểu biết và niềm tin son sắt vào Đảng; thực hiện nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng mối quan hệ đồng chí gắn bó với các đảng viên, quần chúng là đồng nghiệp trong cơ quan và  học viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng ở trường.
          Văn hóa trường Đảng đã tạo nên, hun đúc nên phong cách cán bộ trường Đảng với những nét đặc trưng riêng. Đồng thời, cũng chính yêu cầu đặc thù của công việc tại trường Đảng, người cán bộ trường Đảng phải xây dựng phong cách cán bộ đáp ứng yêu cầu của công việc, của thực tiễn.
2. Các tiêu chí xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng “trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị”
Theo Kế hoạch số 287-KH/HVCTQG ngày 08/9/2020 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về tổ chức phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 “Đoàn kết - Kỷ cương - Gương mẫu - Sáng tạo - Hiệu quả” và Kế hoạch số 311-KH/HVCTQG ngày 20/8/2021 của Giám đốc Học viện về triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021-2025, việc xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng tại các trường chính trị cấp tỉnh trong thời gian tới sẽ tập trung vào các tiêu chí theo phương châm “1 trung thành, 3 sáng tạo, 5 cống hiến”:
-  “1 trung thành” là: Trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các bài giảng, công trình nghiên cứu khoa học, các bài viết trên sách, báo, tạp chí chuyên ngành và mạng xã hội; quyết tâm thực hiện hiệu quả Đại hội Đảng các cấp.
- “3 sáng tạo” gồm:
Sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy từ phương pháp tự học của người thầy đến rèn luyện đạo đức, tác phong làm việc khoa học; sáng tạo, vận dụng linh hoạt để lý luận gắn liền với thực tiễn trong mỗi bài giảng; đổi mới chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, thường xuyên cập nhật kiến thức mới, phương pháp giảng dạy tích cực, lấy người học làm trung tâm.
Sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và tự nghiên cứu lý luận chính trị để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn; đổi mới hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với tham mưu, tư vấn chính sách cho Đảng, Nhà nước, địa phương; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Sáng tạo trong lãnh đạo, quản lý, tham mưu, phục vụ, hành chính, hậu cần để có nhiều giải pháp đạt hiệu quả cao thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.
- “5 cống hiến” là cống hiến: Tài năng; Năng lực; Trí tuệ; Tâm huyết; Thời gian của mỗi cá nhân góp phần nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn; biến mỗi cá nhân trở thành một nhân tố tích cực, một mắt xích quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường; không ngừng tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, tâm sức cho sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng; hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của Nhà trường đã đề ra.
3. Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên
Thực hiện Kế hoạch của Học viện, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng Kế hoạch Triển khai, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021-2025 của Nhà trường và triển khai thực hiện tới tất cả cán bộ, giảng viên, người lao động với mục đích:
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của các khoa, phòng và toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà trường đối với việc xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị.
- Tổ chức Cuộc vận động nhằm tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ X.
Để xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng nói chung, trường Chính trị nói riêng, Nhà trường tập trung vào các nội dung cụ thể sau:
- Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Trường về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
- Thực hiện hiệu quả việc học tập, triển khai chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với vị trí việc làm và đặc thù của từng khoa, phòng.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt các “Quy định ứng xử văn hóa của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị, thành phố trực thuộc Trung ương” được ban hành kèm theo Quyết định số 5029-QĐ/HVCTQG ngày 26/10/2017 của Giám đốc Học viện.
- Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ, viên chức Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.
Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đang trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí, thủ tục để đến năm 2025 đề nghị Học viện công nhận là Trường Chính trị chuẩn Mức 1. Xây dựng văn hóa trường Đảng, phong cách cán bộ trường Đảng chính là một trong các nội dung góp phần để Nhà trường hoàn thành nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn trong thời gian tới.
TS. Lê Minh Hường
Trưởng khoa Nhà nước và pháp luật
--------------------------------
TÀI LIỆU THAM KHẢO
[1] Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 311-KH/HVCTQG ngày 20/8/2021 về triển khai cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021-2025
[2] Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên, Kế hoạch số 36-KH/TCTr ngày 13/10/2021 Triển khai, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách cán bộ trường Đảng trung thành, sáng tạo, cống hiến vì sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu lý luận chính trị” giai đoạn 2021-2025


 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website
  • Đang truy cập37
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay15,490
  • Tháng hiện tại363,019
  • Tổng lượt truy cập18,471,821
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây