Trách nhiệm của Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới

Thứ hai - 25/07/2022 03:54
Là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi chúng ta cần xác định rõ: chúng ta đã, đang và sẽ làm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước hết, chúng ta phải hiểu sâu sắc, thấu đáo và trả lời được những câu hỏi như: Nền tảng tư tưởng của Đảng là gì? Bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng là như thế nào? Tại sao mỗi chúng ta cần phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng? Nếu trả lời tốt những câu hỏi trên, mỗi người cán bộ, đảng viên chúng ta sẽ làm tốt công tác bảo vệ nề tảng tư tưởng của Đảng, đáp ứng những yêu cầu cấp bách hiện nay đặt ra trong tình hình mới.

Nền tảng tư tưởng của Đảng là gì? Đó là những học thuyết, những tư tưởng được hình thành trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những thành tựu văn minh của tư duy nhân loại; liên tục được bổ sung, phát triển từ những kết quả nghiên cứu mới nhất của khoa học và tổng kết từ thực tiễn lịch sử trong nước và thế giới, cùng những dự báo khoa học về tương lai. Hệ thống tri thức này là những kiến thức khoa học có tác dụng trực tiếp nâng cao trình độ nhận thức, hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, phương pháp luận khoa học và nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nếu tất cả mọi người đều có ý thức cố gắng học tập, quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những kiến thức này trong hoạt động thực tiễn sẽ luôn giữ vững được lập trường của người cộng sản, không bị hoang mang, dao động trước những nội dung tuyên truyền xấu độc, xuyên tạc của các thế lực thù địch, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới và phát triển đất nước. Chúng ta có thể hiểu rộng hơn, đó còn là các quan điểm chỉ đạo của Đảng ta về các vấn đề chiến lược của đất nước như: về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về đường lối phát triển kinh tế - xã hội, về an ninh quốc phòng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa…. Từ việc nắm rõ khái niệm về nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đó là bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối lãnh đạo của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; đồng thời đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, thông tin xấu độc, cố tình bôi xấu cán bộ, đảng viên, hạ thấp uy tín vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới hiện nay.
Vì sao phải bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng? Từ khi thành lập, Đảng ta đã hoạt động dựa trên nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nền tảng đó là “Kim chỉ nam” cho Đảng hoạch định cương lĩnh, đường lối đúng đắn và hiện thực hóa thành công những mục tiêu, chiến lược, nhiệm vụ chính trị, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nghị quyết Trung ương 9 khóa III, tháng 12/1963 có ghi: “Về tình hình thế giới và nhiệm vụ quốc tế của Đảng”, Đảng ta đã chỉ rõ khi đó có một số cán bộ, đảng viên đã nhận thức và hành động trái với quan điểm của Đảng. Có một số ít đảng viên được cử đi học ở nước ngoài đã tìm cách rời bỏ Đảng không trở về nước cũng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Đảng. Những năm tiếp theo, trải qua nhiều diễn biến cả tình hình trong nước và trên thế giới, các thế lực thù địch vẫn luôn ra sức tìm mọi cách lợi dụng, xuyên tạc, công kích và phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, những luận điệu xấu được tung ra khắp nơi trên thế giới với nhiều hình thức, nhiều diễn đàn khác nhau nhằm phủ nhận bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Đến cuối thập niên 80 của thế kỷ XX, Đảng ta với sự cảm nhận đặc biệt về chính trị đã sớm nhận thấy những diễn biến tiêu cực của các Đảng và các nước xã hội chủ nghĩa nên đã chủ động phòng ngừa sự chống phá của các thế lực thù địch. Nghị quyết Trung ương 6 khóa VI của Đảng đã đề ra những nguyên tắc chỉ đạo công cuộc đổi mới, bảo đảm cho đổi mới đúng hướng, đúng mục tiêu và có hiệu quả. Đảng ta đã nhấn mạnh: “ Chủ nghĩa Mác - Lênin luôn luôn là nền tảng tư tưởng của Đảng ta, chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta”. Tiếp theo tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6 khóa VI, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết Trung ương 7 khóa VI đó là: “Một số vấn đề cấp bách về công tác tư tưởng trước tình hình trong nước và quốc tế hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 7 khóa VI còn nhấn mạnh: “Giáo dục trong Đảng và trong nhân dân kiên trì mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, trên cơ sở quán triệt năm nguyên tắc và những chính sách đổi mới của Đảng”. Từ sau Cương lĩnh chính trị của Đảng, xuất phát từ tình hình thực tế, cụ thể của từng giai đoạn, Đảng ta đã tiếp tục chỉ đạo cụ thể về việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch như Nghị quyết số 01-NQ/TW,  tháng 3 năm 1992 “về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay”; Nghị quyết số 09- NQ/TW tháng 2 năm 1995 “Về một số định hướng lớn trong công tác tư tưởng hiện nay”; Đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI năm 2012, Đảng ta đã vạch rõ những âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch khi thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam. Tại hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Đảng ta tiếp tục chỉ rõ có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước”. Những điều đó càng làm cho các thế lực phản động có cơ hội chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Từ những lý giải đã nêu ở trên, có thể thấy rằng, nền tảng tư tưởng của Đảng giữ vị trí, vai trò rất quan trọng, nền tảng tư tưởng của Đảng luôn là đối tượng, mục tiêu để các thế lực phản động chống phá, chúng luôn tìm mọi cách để xuyên tạc, bôi nhọ, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, mục đích xấu xa của chúng là làm sao cho các cán bộ, đảng viên nhân dân ta nao núng, dao động, giảm sút lòng tin vào đường lối, chủ trương, sự lãnh đạo của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Vì vậy, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là rất cần thiết và cấp thiết. Mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nhận thức điều này từ sớm và yêu cầu ngày càng trở thành công việc liên tục, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng.
Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị đã nêu rõ: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một nội dung cơ bản, sống còn của công tác xây dựng Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của Cấp ủy, Tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cán bộ, đảng viên, trước hết là những người đứng đầu…”
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch vẫn luôn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đại hội đã khẳng định: “Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chuyển biến tích cực”. Đảng ta còn nhấn mạnh thêm những kết quả đạt được trong việc chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các sai trái, thù địch trên không gian Mạng: “việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các sai trái, thù địch nhất là trên không gian Mạng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả rõ rệt”.
Thời gian qua, các thế lực thù địch không ngừng xuyên tạc, phủ định học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chúng đưa ra những luận điểm sai trái để gây ra bạo lực, chiến tranh, gây các tác động tiêu cực đến Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, hạ thấp uy tín, làm mất lòng tin của nhân dân đối với cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị của Đảng và Nhà nước ta. Các thế lực thù địch đã tận dụng tối đa hệ thống phát thanh, báo chí, xuất bản ở nước ngoài, các kênh Facebook, youtobe… để tung những tin xấu độc dưới dạng “”thật như giả”, “giả như thật” hòng chuyển hóa, phá hoại chế độ chính trị ở nước ta nhằm truyền bá những tư tưởng chống lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng đã dựng lên những video, clip, phóng sự truyền hình với hình thức giống như truyền hình chính thống của Đài truyền hình Việt Nam và một số kênh chính thống khác của Việt Nam để đưa những tin xấu đó. Ngoài ra, chúng còn lôi kéo, kích động một bộ phận người dân và một số bộ phận cán bộ nhà nước thiếu bản lĩnh chính trị vào các mục đích sai trái, phi pháp gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội….
Như vậy, những vấn đề đã nêu trên là rất nghiêm trọng, mỗi người dân Việt Nam đặc biệt là mỗi người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải nhận diện đầy đủ, sáng suốt và cần phải có những nhận thức, phân biệt đúng đắn để có những biện pháp và phương hướng xử lý phù hợp và đấu tranh có hiệu quả.
Hiện nay, trong bối cảnh quá trình toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cuộc cách mạng 4.0) đã và đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng, cùng với sự phát triển mạnh của internet, mạng xã hội…; những thông tin không được kiểm soát ngày càng nhiều gây khó khăn, cản trở cho việc tiếp nhận thông tin, phân tích và luận giải để hiểu đúng nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt nam. Bên cạnh đó, sự tồn tại và phát triển mạnh mẽ của chủ nghĩa tư bản và còn nhiều khó khăn, thách thức bởi nước ta vẫn đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nên sự tác động mặt trái của cơ chế thị trường trên nhiều phương diện; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nạn tham ô, tham nhũng, “lợi ích nhóm”… vẫn còn diễn ra gây ảnh hưởng xấu đế tâm lý, tình cảm, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng và Nhà nước. Chính vì vậy, mỗi chúng ta là người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới chúng ta cần phải nhận thức rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của mình đó là:
Thứ nhất, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chấp hành tốt các quy định về quyền thông tin theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật. Khi tham gia mạng xã hội cần nghiêm túc thực hiện điều lệ và quy định kỷ luật Đảng, của tổ chức mà mình là thành viên, phải đề cao ý thức trách nhiệm bản thân; biết chọn lọc và kiểm chứng các thông tin trước khi bình luận, tán đồng, chia sẻ. Không lưu trữ, cung cấp, đăng tải, tán đồng, chia sẻ, phát tán những thông tin xấu độc, giả mạo, xuyên tạc, vu khống….trên không gian mạng.
Thứ hai, luôn chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và của cơ quan đơn vị mình công tác. Khi phát hiện cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm phải kịp thời báo cáo với cơ quan chức năng biết để ngăn chặn và xử lý kịp thời theo đúng quy định.
Thứ ba, xuất phát từ những hành động cụ thể gắn với công việc, cuộc sống hàng ngày, không sa hoa, lãng phí, không gây mất đoàn kết nội bộ, tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, lan tỏa những thông điệp tốt đẹp và phản biện những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch nhất là trên không gian mạng.
Thứ tư, nêu cao ý thức, trau dồi đạo đức cách mạng để nâng cao bản lĩnh chính trị, tăng cường bồi dưỡng lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ,  chịu khó học tập, không ngừng quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo những kiến thức đã học vào hoạt động thực tiễn để luôn đứng vững trên lập trường của người đảng viên Đảng Cộng sản. Không bị hoang mang, dao động trước những nội dung tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch. Luôn vững tin trong mọi hoạt động vì lợi ích chính đáng của nhân dân để góp phần xây dựng và phát triển của đất nước trong giai đoạn mới .
Nguyễn Thị Kim Ngân
Phòng QLĐT&NCKH
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website
  • Đang truy cập91
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại467,627
  • Tổng lượt truy cập15,957,340
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây