Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ bảy - 31/12/2022 03:54
Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đã thường xuyên coi trọng, quan tâm công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc nhân rộng điển hình tiên tiến, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn trên cơ sở chỉ đạo của các ngành, các cấp; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm tạo môi trường an toàn, ổn định cho phát triển và bảo đảm an ninh trật tự trong toàn cơ quan.
Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường thường xuyên quán triệt, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả đến toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Nguyên về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là: Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”; Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28, ngày 03/6/2016 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 09/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 28/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 21/01/2019 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên. Trên cơ sở đó, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đảm bảo quy chế dân chủ ở cơ sở, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và học viên các quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm khi tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ quan công tác cũng như tại nơi cư trú; các biện pháp, phương pháp để tham gia thực hiện. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến những nội dung cụ thể về công tác bảo đảm an ninh trật tự mà cán bộ, viên chức, người lao động và học viên cần thực hiện (nhất là đối với các học viên ở nội trú) như: Việc chấp hành nội quy, quy chế của Trường; việc chấp hành pháp luật và các quy định về phòng, chống tội phạm, phòng chống và kiểm soát ma túy, về bảo đảm an toàn giao thông, trật tự công cộng; công tác bảo vệ tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng tài sản cơ quan; công tác bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ an ninh kinh tế, bảo vệ chính trị nội bộ; công tác phòng chống cháy nổ,… Với hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: lồng ghép nội dung trong các hội nghị, các cuộc họp cơ quan, các cuộc họp chi bộ hằng tháng, sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề; triển khai các cuộc thi trực tuyến, cuộc thi viết chính luận; chạy khẩu hiệu về phong trào bảo vệ ANTQ trên bảng điện tử… phong trào được đông đảo các cán bộ, viên chức, người lao động hưởng ứng, chủ động, tích cực tham gia. Nhờ đó, trong những năm qua nội bộ Nhà trường luôn đoàn kết nhất trí không có biểu hiện vi phạm về nguyên tắc quản lý tài chính hoặc các sai phạm khác trong cơ quan.
Hằng năm, với chức năng, nhiệm vụ của Trường, thông qua công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học đã lồng ghép các nội dung tuyên truyền về bảo vệ ANTQ góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Cụ thể là: Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Triển khai, phát động đến toàn thể cán bộ, viên chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch do Ban Chỉ đạo 35 của Trung ương tổ chức và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện. Nhà trường đã lựa chọn các bài viết chất lượng gửi về Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự thi, trong 02 năm 2021 và 2022, Trường đều có 01 bài viết đạt giải Khuyến khích. Nhà trường tiếp tục quán triệt, học tập, vận dụng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng và an ninh…đến toàn thể cán bộ, viên chức. Do đó, cán bộ, viên chức của Trường luôn có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, yên tâm công tác, không ngừng học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Bên cạnh đó, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên nằm trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, do đó Nhà trường luôn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2021, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên được lựa chọn là một trong những điểm bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nhà trường đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Tổ bầu cử đảm bảo an ninh, trật tự điểm bầu cử tại Trường, tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình, đồng thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả mọi âm mưu, hoạt động lợi dụng bầu cử để vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia.
Hiện nay, Nhà trường luôn có tổ bảo vệ trực 24/7, đồng thời lắp đặt hệ thống camera giám sát ở các khu nhà làm việc, hành lang, lớp học, cổng chính và cổng sau của Trường để hỗ trợ cho công tác bảo vệ, giám sát, kiểm tra an ninh đạt hiệu quả. Hằng năm, Trường đã thực hiện tốt việc tham gia công tác huấn luyện lực lượng tự vệ do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức; tổ chức phân công lực lượng tự vệ trực bảo vệ phòng thủ cơ quan tất cả các ngày lễ, tết trong năm. Do đó, tình hình an ninh trật tự cơ quan luôn được đảm bảo, an toàn.
Đặc biệt, Trường luôn chú trọng triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Trong quá trình quản lý văn bản, các yêu cầu về bảo vệ an ninh quốc gia luôn được đặt lên hàng đầu, các văn bản luôn được quản lý chặt chẽ không lộ, lọt thông tin và thất thoát tài liệu mật. Trong quan hệ đối ngoại luôn giữ vững nguyên tắc bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, không để bị lợi dụng áp đặt các mục tiêu chính trị. Nhà trường thường xuyên tiếp đón các đoàn khách là cán bộ, học viên của các trường chính trị tỉnh và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đến thăm, nghiên cứu thực tế tại tỉnh Thái Nguyên, trong đó Nhà trường đã phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh tiếp đón Đoàn cán bộ lãnh đạo của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân cách mạng Lào, bảo đảm đúng nghi thức, trang trọng, lịch sự và bảo vệ bí mật Nhà nước.
Năm 2022, với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên được lựa chọn là một trong những đơn vị được Công an tỉnh đề nghị Bộ Công an khen thưởng.
Ths.Hứa Thị Minh Hồng - GV Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên
                                                                                   CN. Trần Đình Hà - GV Trường Cao đẳng Thái Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website
  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm59
  • Hôm nay21,653
  • Tháng hiện tại454,463
  • Tổng lượt truy cập17,418,796
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây