Công tác tổ chức triên khai xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn mức 1

Thứ năm - 15/06/2023 05:02
Ngày 19/5/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII ban hành Quy định số 11-QĐ/TW “Về trường chính trị chuẩn”. Theo đó, xây dựng trường chính trị chuẩn là chuẩn hóa về thể chế, quy định; về đội ngũ cán bộ, giảng viên; về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; về hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn; về xây dựng văn hóa trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, tài chính để các trường thực hiện thống nhất nội dung công tác trường chính trị, trên cơ sở đó nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của hệ thống trường Đảng cả nước. Điều đó được xác định rõ ở 6 tiêu chí lớn trong Quy định số 11-QĐ/TW của Ban Bí thư đó là căn cứ đánh giá trường chính trị đạt chuẩn mức 1 và mức 2.
Để tương xứng với vị trí, vai trò, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ đã được Ban Bí thư quy định trong Quy định số 09-QĐi/TW và căn cứ điều kiện thực tế, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành Đề án số 11-ĐA/TU ngày 31/12/2021 về xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn.
Ngay sau khi Đề án được ban hành, Trường Chính trị tỉnh đã triển khai quán triệt các nội dung của Đề án đến toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường. Đồng thời, để cụ thể hoá Đề án và nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường đã ban hành Nghị quyết về công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Trường Chính trị chuẩn. Trên cơ sở đó, Ban Giám hiệu Nhà trường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 11-ĐA/TU, yêu cầu các khoa, phòng xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức thực hiện.
Tại Đề án số 11-ĐA/TU quy định giai đoạn 2022 - 2026 thực hiện đạt chuẩn mức 1 và giai đoạn 2027 -2032 thực hiện đạt chuẩn mức 2. Tuy nhiên, sau khi làm việc với Tỉnh ủy Thái Nguyên đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã kết luận yêu cầu Tỉnh uỷ Thái Nguyên trong thời gian tới là: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan có liên quan triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn; ưu tiên các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn; ưu tiên các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn mức độ 1 trong năm 2024, đạt chuẩn mức 2 trước năm 2030. Vì vậy, năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi của Thường trực Tỉnh uỷ và sự tích cực, chủ động phối hợp của các cơ quan liên quan trong việc đảm bảo sớm hoàn thiện các tiêu chí theo chuẩn.
Hằng năm, Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường đã quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ và cụ thể hoá các quy định của Trung ương, của Tỉnh như: Quy định số 57-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; Quyết định số 6468/QĐ-HVCTQG ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về ban hành bộ Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quy chế số 09-QC/TU ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về giảng viên thỉnh giảng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và học viên và các văn bản, quy định khác của Trung ương, của tỉnh.
Đối với đội ngũ cán bộ, giảng viên: Nhà trường luôn tạo điều kiện, khuyến khích, chọn cử các cán bộ, giảng viên tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ với nhiều loại hình đào tạo khác nhau ở trong và ngoài tỉnh. Riêng năm 2022, Nhà trường đã cử 09 đồng chí học lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp LLCT; 03 đồng chí học cao cấp LLCT; 01 đồng chí học cử nhân chính trị; 02 đồng chí học trung cấp LLCT; 02 đồng chí học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính và nhiều lượt cán bộ, giảng viên tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Nhà trường tiếp tục cử 01 đồng chí học lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp LLCT; 04 đồng chí học lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính; 27 đồng chí tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên.
Đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng: Hằng năm, Nhà trường đã chủ động phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy tham mưu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt Kế hoạch luôn sát thực tiễn và đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các địa phương, đơn vị; cơ bản đảm bảo tỷ lệ 1 lớp hệ tập trung/3 lớp hệ không tập trung và triển khai thực hiện kế hoạch đúng tiến độ, đạt chất lượng tốt. Cùng với quan tâm xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nhà trường đặc biệt coi trọng công tác quản lý hoạt động giảng dạy, ra đề thi, chấm thi, hướng dẫn và chấm tiểu luận. Thực hiện Quy chế của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (ban hành kèm theo Quyết định số 6468/QĐ-HVCTQG ngày 21/12/2021của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Nhà trường xác định rõ trách nhiệm của các khoa, phòng, cá nhân trong quản lý hoạt động dạy học. Tăng cường công tác quản lý và phối hợp quản lý đối với các lớp học tại Trường và các lớp tại các địa phương, đơn vị. Thường xuyên thực hiện các hoạt động dự giờ, thao giảng, phê duyệt, kiểm tra giáo án để quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên. Từng bước đổi mới cách ra đề thi, chấm thi, chấm và hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp. Việc quản lý học viên được thực hiện nghiêm túc theo quy chế, qua đó nâng cao tính chủ động, sáng tạo và ý thức tổ chức kỷ luật của học viên. Trong năm 2022, Trường đã triển khai đào tạo và bồi dưỡng được 66 lớp với 4.076 lượt học viên, chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2023 là 36 lớp với hơn 2.200 lượt học viên.
Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn: Trường ngày càng chú trọng thực hiện các đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm triển khai có hiệu quả, đảm bảo tính ứng dụng cao trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường. Năm 2022, Trường đã được phê duyệt, triển khai 01 đề tài khoa học cấp tỉnh; nghiệm thu 07 đề tài khoa học cấp cơ sở; tổ chức 01 cuộc hội thảo khoa học cấp tỉnh, 03 cuộc hội thảo cấp Trường, 01 cuộc Tọa đàm; xuất bản 02 sách tham khảo và 03 kỷ yếu hội thảo khoa học; được cấp phép tăng số Bản tin lý luận và thực tiễn lên 3 kỳ/năm. 6 tháng đầu năm 2023, Trường tiếp tục triển khai và đăng ký thêm 01 đề tài cấp tỉnh; tuyển chọn và triển khai 05 đề tài cấp cơ sở; tổ chức 01 hội thảo cấp tỉnh, 04 hội thảo cấp cơ sở, 01 cuộc Toạ đàm và xuất bản Bản tin lý luận và thực tiễn số tháng 4/2023. Hằng năm, Trường xây dựng kế hoạch, tổ chức cho các khoa, phòng và các lớp đào tạo, bồi dưỡng đi nghiên cứu thực tế tại các địa phương trong và ngoài tỉnh theo quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, đảm bảo gắn lý luận với thực tiễn và phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19, chú trọng việc nghiên cứu tại các địa điểm di tích lịch sử, cách mạng ở trong tỉnh.
Trường luôn đảm bảo thực hiện tốt tiêu chí xây dựng văn hoá trường Đảng, thực hiện kỷ luật, kỷ cương. Trường luôn chú trọng và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Nhà trường, chủ động tích cực tham gia mọi phong trào thi đua của Học viện, của Tỉnh và khối, cụm thi đua tổ chức. Trường đã ban hành quy định về văn hóa trường chính trị, quy chế dân chủ, quy chế đánh giá viên chức... Đảm bảo quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên thực hiện tốt các nội dung của Đề án văn hoá công vụ, xây dựng bộ tiêu chí quy tắc ứng xử trong nhà trường. Quán triệt, triển khai 100% cán bộ, giảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đối với cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, tài chính: để hoạt động giảng dạy và học tập được đảm bảo và có chất lượng, Nhà trường đã đề nghị và nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, của các sở, ban, ngành liên quan để tăng cường, hoàn thiện dần về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Hiện tại, Nhà trường đang phối hợp với sở, ngành tính toán trình xin di chuyên chuyển Trường đến địa điểm mới, đảm bảo đáp ứng yêu cầu cơ sở vật chất trường chuẩn.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường chính trị chuẩn mức 1, Trường gặp một số khó khăn, vướng mắc sau:
- Về đội ngũ giảng viên: Giảng viên có trình độ tiến sĩ còn ít; giảng viên giữ ngạch giảng viên chính chưa đạt. Việc thu hút giảng viên có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng các tiêu chí trường chuẩn về công tác tại Trường còn gặp khó khăn.
- Về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng: Nội dung chương trình bồi dưỡng do Bộ Nội vụ ban hành còn có sự chồng chéo, chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tế.
- Có thời điểm khó chiêu sinh hệ đào tạo tập trung, do các địa phương, cơ quan, đơn vị đều tinh giản biên chế, khó sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức học hệ tập trung liên tục vào tất cả các ngày làm việc. Vẫn còn tình trạng học viên ngại học lý luận chính trị, học thụ động, kết quả học tập của số ít học viên chưa cao.
- Về công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn: Chưa có nhiều công trình nghiên cứu khoa học cấp tỉnh. Biên chế của Trường có hạn, số lớp học nhiều nên thời gian dành cho nghiên cứu khoa học chưa được thỏa đáng. 
- Về cơ sở vật chất: Tổng diện tích sử dụng chưa đạt theo quy định. Cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy theo hướng tích cực, hiện đại còn thiếu, chưa đồng bộ; nhiều hạng mục công trình đang bị xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu; nhất là trong 02 năm gần đây do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc thay đổi hình thức đào tạo, bồi dưỡng trực tiếp sang trực tuyến gặp nhiều khó khăn do trang, thiết bị thiếu và cũ; cùng với đó là trang thiết bị của học viên ở cơ sở cũng khó khăn, thiếu thốn.
- Về chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ, giảng viên, người lao động của hệ thống Trường Chính trị và cả Trung tâm chính trị cấp huyện còn có bất cập, khó khăn; chính sách trong chi trả kinh phí hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn chưa có sự thống nhất trong toàn hệ thống trường chính trị về cơ chế tài chính, nên việc thực hiện gặp khó khăn.
Vì vậy, với quyết tâm phấn đấu xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn mức 1 năm 2024 và hướng tới đạt chuẩn mức 2 trước năm 2030, trong thời gian tới Nhà trường xác định:
Một là, tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và Lãnh đạo UBND tỉnh Thái Nguyên và sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, sự chỉ đạo về chuyên môn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh để sớm hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn.
Hai là, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chú trọng tập trung chỉ đạo đối với việc xây dựng và thực hiện Đề án với tinh thần sâu sát, quyết liệt.
Ba là, lãnh đạo các khoa, phòng chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn của Nhà trường; tập trung chỉ đạo, phân công nhiệm vụ nhằm phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm, năng lực của từng cán bộ, giảng viên.
Bốn là, xây dựng tập thể cán bộ, giảng viên Nhà trường luôn đoàn kết, chung sức, quyết tâm xây dựng Trường đạt chuẩn. Trong đó, mỗi cán bộ, giảng viên tự ý thức rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoàn thiện các tiêu chí đối với cán bộ, giảng viên đồng thời có ý thức trách nhiệm tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn và các phong trào thi đua xây dựng trường chính trị chuẩn.
Năm là, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh, các huyện, thành phố trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh nói chung và trong việc xây dựng và thực hiện Đề án Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn nói riêng.
 
Nguyễn Đình Chung
Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website
  • Đang truy cập136
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm133
  • Hôm nay18,203
  • Tháng hiện tại337,637
  • Tổng lượt truy cập17,997,612
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây