Xây dựng Hội Cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương

Thứ hai - 07/11/2022 22:48
Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, của Tỉnh ủy Thái Nguyên và sự phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh và các địa phương trên địa bàn. Phong trào của Hội từng bước phát triển vững chắc, tổ chức hội được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng cao; cán bộ, hội viên luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đồng thời cùng các cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.​​​​​​​
Các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh xác định việc động viên các thế hệ cựu chiến binh đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ" là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội. Các cấp Hội đã tổ chức, vận động các hội viên tích cực học tập, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” trong toàn Hội; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII và khóa XIII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí.
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 10 CCB có thành tích xuất sắc trong phong trào "CCB làm kinh tế giỏi lần thứ V, giai đoạn 2016 - 2021”.
                                                                                                                                                                               Nguồn: thainguyen.gov.vn

Hoạt động tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được các cấp Hội quan tâm thực hiện, đề cao trách nhiệm chính trị, lựa chọn cán bộ, hội viên có đủ phẩm chất, năng lực giới thiệu tham gia bầu vào các cơ quan lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở các cấp, cụ thể: "Toàn Hội có 3.575 hội viên được bầu vào cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, có 1.202 đồng chí được bầu vào Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; nhiều đồng chí giữ các chức vụ chủ chốt ở cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ được giao"1. Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã có trên 200 cán bộ, hội viên được kết nạp vào Đảng, góp phần trực tiếp tăng cường chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở.
Các cấp Hội quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh uỷ về phát triển kinh tế; động viên cựu chiến binh nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau làm kinh tế, nâng cao đời sống, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các tổ chức Hội. Qua tổng kết phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" giai đoạn 2016 - 2021 đã "xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều tấm gương cựu chiến binh làm giàu chính đáng, hỗ trợ đắc lực cho gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn"2. Với kết quả đạt được, trong các năm 2017, 2019, 2020 Hội Cựu chiến binh tỉnh vinh dự được Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng 03 cờ thi đua xuất sắc, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2019. Các cấp Hội được Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng 14 cờ thi đua xuất sắc; nhiều tập thể và cá nhân được các bộ, ngành và địa phương khen thưởng.
Các cấp Hội luôn tích cực hưởng ứng các Phong trào thi đua, các Cuộc vận động của đất nước và địa phương phát động. Phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành và các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sáng tạo và đạt kết quả thiết thực; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan, thực hiện chức năng chủ trì, tập hợp và duy trì hoạt động các câu lạc bộ Cựu quân nhân ở địa phương. Toàn tỉnh hiện nay có 269 Câu lạc bộ Cựu quân nhân, trong đó 40 câu lạc bộ cấp xã, phường và 229 câu lạc bộ thôn, xóm, tổ dân phố; tập hợp hơn 9 nghìn Cựu quân nhân tham gia sinh hoạt.
Các cấp Hội trong tỉnh luôn tích cực động viên hội viên phát huy trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ của Hội, nghĩa vụ trách nhiệm công dân, quan tâm lợi ích chính đáng hợp pháp của Cựu chiến binh. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách. Trong 5 năm (2017-2022), các cấp hội đã phối hợp xét và đề nghị cho 24.713 các đối tượng được hưởng chế độ theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 29.865 hội viên cựu chiến binh được hưởng bảo hiểm y tế… những việc làm trên đã góp phần giúp đỡ, động viên hội viên cựu chiến binh giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.
Tổ chức Hội các cấp đã phối hợp với Đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tham gia công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Thực hiện được nhiều chương trình phối hợp về "Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp xung kích xây dựng và bảo vệ tổ quốc". Tổ chức giao lưu, nói chuyện về những tấm gương anh hùng trong chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc cho đoàn viên, thanh thiếu niên nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước và của địa phương.
Đến nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên có 75.027 hội viên, thuộc 12 tổ chức Hội trực thuộc tỉnh. Các cấp Hội đã làm tốt công tác phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Hội, mỗi năm kết nạp được từ 2.000 đến 2.500 hội viên mới, đạt chỉ tiêu và tiêu chuẩn theo đúng quy định Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội được đổi mới, thể hiện rõ hơn vai trò, tính chất của một tổ chức chính trị - xã hội. Việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc của lãnh đạo, cơ quan Hội từ tỉnh đến cơ sở có nhiều chuyển biến tiến bộ. Thực hiện chế độ tập thể lãnh đạo đi đôi với phát huy trách nhiệm của cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Có nhiều đổi mới trong việc ra nghị quyết, coi trọng việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết.
Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, các thế hệ Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu, đổi mới”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra, góp phần xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng văn minh giàu đẹp hơn./.

Tài liệu tham khảo:
(1) Báo cáo của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên khóa VI tại Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.
(2) Báo cáo số 429/BC-CCB, ngày 20/7/2021 của Hội Cựu chiến binh tỉnh Thái Nguyên: Báo cáo Tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016-2021. Phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2026.
Th.S Hoàng Công Tuấn
  Khoa Xây dựng Đảng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website
  • Đang truy cập47
  • Hôm nay13,910
  • Tháng hiện tại333,154
  • Tổng lượt truy cập16,755,960
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây