Một số kết quả thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Thái Nguyên

Thứ hai - 16/10/2023 23:59
Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII (trong đó có Nghị quyết 11-NQ/TW), đồng thời, tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, qua đó tạo sự thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện trong toàn Đảng bộ.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã chỉ đạo, định hướng hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí, truyền thông làm tốt công tác thông tin tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, nhân dân về các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Đề án về nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong từng giai đoạn; (1) đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; báo cáo với cấp ủy để chỉ đạo giải quyết kịp thời nếu có những vấn đề vướng mắc phát sinh.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp tại hội nghị báo cáo viên, giao ban báo chí, cộng tác viên dư luận xã hội định kỳ;(2) chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch, tổ chức phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện đến các hội viên, đoàn viên và nhân dân bằng các hình thức đa dạng, phong phú gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động như thông qua các hội nghị học tập, toạ đàm, sinh hoạt tập thể.
Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh về các chủ trương, chính sách, văn bản mới ban hành của Trung ương, của tỉnh liên quan đến hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; kịp thời phản ánh gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Công tác lãnh đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết được chú trọng triển khai thực hiện, cụ thể:
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 04/10/2017 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, trong đó đã nêu ra các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết; yêu cầu cấp ủy các cấp chủ trì xây dựng chương trình hành động của tập thể trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong các nghị quyết; đồng thời bám sát thực tiễn của địa phương, đơn vị và có tính khả thi cao; yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải có kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao. Kết quả, 100% đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII, trong đó có Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”.
Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 15/12/2017 về thực hiện Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 04/10/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, UBND cấp huyện triển khai các nội dung cụ thể trong Nghị quyết số 11-NQ/TW và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.
Kết quả triển khai thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết 11-NQ/TW:
Tỉnh Thái Nguyên đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm; Kế hoạch phân công chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó luôn đảm bảo thực hiện đồng thời các mục tiêu phát triển kinh tế, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX đã xác định một trong những định hướng lớn đó là: “Đặc biệt quan tâm chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với Đề án phát triển tổng thể theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội; phát triển tiềm năng du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng dân cư trên địa bàn tỉnh”.
Trong giai đoạn 2017 - 2022, kinh tế tỉnh Thái Nguyên duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2017 - 2022 đạt 8,56%/năm, trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng bình quân 3,74%/năm; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng bình quân 10,5%/năm; khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm tăng bình quân 6,17%/năm. GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 107 triệu đồng/người/năm (tương đương 4.541 USD), gấp 1,52 lần năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, là một địa phương có độ mở kinh tế lớn, tỉnh Thái Nguyên cũng gặp không ít khó khăn trong duy trì đà tăng trưởng; GRDP 6 tháng đầu năm 2023 tỉnh Thái Nguyên tăng 5,17% so với cùng kỳ.
Các chính sách thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội như: phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới...  được quan tâm triển khai thực hiện. Mức chênh lệch thu nhập giữa khu vực thành thị và nông thôn giảm từ 1,75 lần (năm 2016) xuống còn 1,41 lần (năm 2022). Tỷ lệ hộ nghèo liên tục giảm qua các năm, từ mức 9% (năm 2017, theo tiêu chí cũ) xuống còn 4,35% (năm 2022 theo tiêu chí mới). Năm 2017, toàn tỉnh có 68/140 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 48,57%; đến nay, số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 108/126 xã, đạt tỷ lệ 85,71%.
Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 đã đưa ra mục tiêu tổng quát: “Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để đưa tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc, thân thiện, trở thành một trong những tỉnh phát triển ở miền Bắc”, với tầm nhìn đến năm 2050: “Phấn đấu xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương: xanh, thông minh, có bản sắc rõ ràng; là một trong những trung tâm công nghiệp hiện đại của vùng Thủ đô Hà Nội và cả nước; nơi đáng sống, đáng đến, an toàn và thịnh vượng”.
Tỉnh Thái Nguyên luôn thống nhất quan điểm và thực hiện đảm bảo sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.
Để đẩy mạnh công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:
Thường xuyên quán triệt và triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường cải cách hành chính nhằm thúc đẩy xuất khẩu, thu hút FDI, tranh thủ ODA và các nguồn vốn khác. Tiếp tục cụ thể hóa và làm sâu sắc các mối quan hệ với các đối tác trên cơ sở các kết quả đã đạt được; khai thác hiệu quả hợp tác cấp độ địa phương với các địa phương, tổ chức nước ngoài đã thiết lập quan hệ hợp tác với tỉnh. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại Đảng và công tác đối ngoại nhân dân.
Tỉnh Thái Nguyên phát triển đa dạng các loại thị trường; hoạt động xuất nhập khẩu và thị trường nội địa được phát triển đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Quy mô xuất khẩu tăng nhanh, tỉnh Thái Nguyên luôn nằm trong nhóm 4 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về giá trị xuất khẩu trong năm 2021-2022. Giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2022 đạt gần 29,88 tỷ USD, đứng thứ 4 cả nước, gấp 1,31 lần quy mô xuất khẩu năm 2017; tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân giai đoạn 2017-2022 đạt 7,74%/năm. Khu vực kinh tế trong nước được khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường hoạt động xuất khẩu; một số sản phẩm xuất khẩu của địa phương có quy mô xuất khẩu tương đối lớn, có lợi thế cạnh tranh như sản phẩm may, kim loại màu và quặng kim loại màu. Giá trị xuất khẩu địa phương năm 2022 đạt 699,3 triệu USD, tăng gấp 2,35 lần năm 2017.
Trên cơ sở đánh giá, sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW, căn cứ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương với các mục tiêu, giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên sẽ phấn đấu thực hiện theo các mục tiêu đến năm 2030 mà Nghị quyết đề ra./.

Ghi chú :
(1)&(2). Đề án  số 17-ĐA/TU, ngày 12/11/2014 về nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014- 2018 ; Đề án số 11-ĐA ngày 03/12/2018 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019-2025.

Trần Thị Minh Tuyết - Học viên lớp TCLLCT K49 Tập trung.
                              ThS Đàm Thị Hạnh, Phó trưởng khoa -Khoa NN&PL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website
  • Đang truy cập59
  • Hôm nay20,409
  • Tháng hiện tại453,219
  • Tổng lượt truy cập17,417,552
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây