Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đoàn viên tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Thứ sáu - 03/06/2022 05:01
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Không có lý luận thì lúng túng như nhắm mắt mà đi”. Vì vậy, Bác Hồ từng căn dặn các thế hệ cán bộ cách mạng về vai trò của lý luận. Bác chỉ ra rằng: “học để hiểu biết, để làm việc, học để phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân, học để làm người”. Muốn vậy phải có thói quen đem lý luận liên hệ với thực tiễn, đem những lý luận đã tiếp thu được cùng với những kinh nghiệm đã tích lũy được trong đời sống hàng ngày mà áp dụng vào các công việc thực tế.
       Đặc biệt, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” tiếp tục khẳng định: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” là một trong những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị. Đây chính là mầm mống của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Điều đó đã khẳng định, trong mọi giai đoạn cách mạng, lý luận và việc học tập lý luận chính trị có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện nhiệm vụ “Bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước” theo tinh thần của Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
       Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của lý luận và học tập lý luận chính trị, thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, của Trung ương Đoàn, các cấp bộ đoàn từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị đối với cán bộ đoàn viên thanh niên, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng.
        Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên trong những năm vừa qua đã thực hiện tốt chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ đoàn viên thanh niên nói riêng. Cụ thể:
       - Đối với các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung, đối tượng học viên là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cấp cơ sở, đa phần vẫn trong độ tuổi tham gia sinh hoạt đoàn tại các địa phương, cơ quan, đơn vị (nam dưới 35, nữ dưới 30). Học viên tham gia học tập trung cấp lý luận chính trị tại Nhà trường sẽ được tìm hiểu, nghiên cứu cơ bản, có hệ thống, cập nhật về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức và hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo, quản lý và vận dụng thực tiễn. Qua đó, giúp học viên trang bị đầy đủ, toàn diện hiểu biết tri thức lý luận chính trị; giữ vững bản lĩnh chính trị, củng cố, tăng cường niềm tin vào cách mạng, lý tưởng cộng sản; giúp học viên tự tin hơn trong công tác thực tiễn.
       - Hằng năm, Nhà trường phối hợp cùng Tỉnh đoàn mở lớp Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở cho đối tượng học viên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh. Thông qua quá trình bồi dưỡng, cán bộ đoàn chuyên trách được tập huấn các chuyên đề nhằm cung cấp lý luận và kỹ năng, những chủ trương, thông tin mới, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn. Cụ thể, năm 2021, cán bộ đoàn viên được cập nhật các nội dung lý luận và thực tiễn như: Đoàn Thanh niên với công tác dân vận theo Đại hội XIII của Đảng; thanh niên trong thời kỳ hội nhập và hợp tác quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; vai trò của thanh niên trong phát triển xã hội số hiện nay; hướng dẫn thiết kế sản phẩm truyền thông và ứng dụng công nghệ trong truyền thông các hoạt động của Đoàn....
          Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đoàn viên thanh niên tại Trường Chính trị tỉnh thời gian qua còn một số hạn chế, đó là:
       + Một số ít cán bộ đoàn viên được cử đi học chưa xác định động cơ, mục đích học tập đúng đắn, chưa thật sự coi trọng việc học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị và năng lực công tác.
      + Cán bộ đoàn viên ngoài sắp xếp thời gian đến lớp, phải giải quyết các công việc cơ quan nên việc tự nghiên cứu các nội dung bài giảng là điều rất khó khăn. Nhiều học viên lấy lý do giải quyết công việc tại cơ quan để không tham dự các buổi học gây khó khăn cho công tác quản lý, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.
      + Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Nhà trường chỉ đạo điều chỉnh lịch học đối với một số lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị chuyển sang hình thức giảng dạy trực tuyến. Đối với tính chất đặc thù của giảng dạy lý luận chính trị, việc giảng dạy trực tuyến gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế như đường truyền kết nối mạng không ổn định, học viên tắt camera, tắt mic dẫn đến khó khăn trong quá trình quản lý lớp học.
       + Khó khăn về cơ sở vật chất và kinh phí hỗ trợ cán bộ đoàn viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị.
Học viên Lớp Bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khuôn viên Nhà trường
Học viên lớp Bồi dưỡng cán bộ Đoàn cơ sở dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Nhà trường

      Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nói chung; cán bộ đoàn viên thanh niên nói riêng vừa “hồng”, vừa “chuyên”, nhất là khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội, đòi hỏi công tác giáo dục lý luận chính trị cần có những giải pháp kiên quyết và đồng bộ và có tính lâu dài; trong thời gian tới cần thực hiện những giải pháp sau:
       Thứ nhất, phải xác định đúng vị trí, vai trò và tầm quan trọng của lý luận chính trị và học tập lý luận chính trị; tiếp tục nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
      Thứ hai, thực hiện nghiêm quy định, chế độ học tập lý luận chính trị gắn với việc cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho đoàn viên, thanh niên. Đưa chế độ tự học tập, nghiên cứu lý luận chính trị thành tiêu chí bắt buộc trong hoạt động của cán bộ đoàn viên.
       Thứ ba, không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy lý luận chính trị theo hướng lý luận phải gắn với thực tiễn, phục vụ nhu cầu của người học. Xây dựng đội ngũ báo cáo viên, giảng viên, giảng viên kiêm chức có trình độ cao cả về lý luận và kiến thức thực tiễn.
       Thứ tư, gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị với các khâu trong công tác tổ chức, cán bộ như bố trí, sắp xếp, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ sao cho cán bộ đoàn viên được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị có thể phát huy tối đa năng lực và có môi trường thuận lợi để không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến cho cơ quan, đơn vị.
      Thứ năm, phát huy tính tích cực, chủ động của mỗi đoàn viên, thanh niên trong tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ lý luận chính trị theo phương châm “học đi đôi với hành”.
      Thời gian tới Trường Chính trị tỉnh nói chung, đoàn viên Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh nói riêng sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên đây, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ đoàn viên là giảng viên của Nhà trường, góp phần xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn vào năm 2024, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ đoàn viên trên địa bàn tỉnh.
Ma Trần Thu Hường - Đoàn Mạnh Hiếu
Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website
  • Đang truy cập103
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm100
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại467,627
  • Tổng lượt truy cập15,957,149
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây