Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp dưới sự lãnh đạo của Đảng

Thứ ba - 28/09/2021 06:10
Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng. Ngày 08/12/2009, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 62-KL/TW về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhấn mạnh sự lãnh đạo của Đảng đối với việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó: Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bằng việc ban hành chủ trương, đường lối của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao hơn nữa tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, phát huy tính năng động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các cấp ủy đảng và người đứng đầu thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác sơ kết, tổng kết nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, tạo điều kiện cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện đúng chức năng của mình.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận và trao thư cảm ơn tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.  (ảnh: thainguyen.gov.vn)

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-MTTQ, ngày 10/7/2010 về tiếp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội để tổ chức, triển khai thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, đồng thời hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp triển khai thực hiện các Đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh như Đề án số 01-ĐA/TU ngày 12/7/2016 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020”, Đề án số 02-ĐA/TU ngày 10/10/2016 về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở, giai đoạn 2016 - 2019” gắn với việc thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị.
Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tập trung về cơ sở và địa bàn khu dân cư, rõ nội dung, mục tiêu, phương thức thực hiện linh hoạt, thông qua đó, nhiều địa phương có nhiều cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thực hiện tốt nguyên tắc hiệp thương dân chủ, chủ trì phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên; phát huy vai trò tích cực các hội đồng tư vấn, cá nhân tiêu biểu trong các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền từng bước đi vào nề nếp, qua đó thể hiện rõ hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên, Nhân dân. Tổ chức bộ máy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên kiện toàn, chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước nâng cao; kinh phí, điều kiện hoạt động, chế độ chính sách đối với cán bộ Mặt trận, nhất là ở cơ sở ngày càng được quan tâm.
Tuy nhiên, việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn một số mặt chưa thực sự phù hợp. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội; công tác nắm tình hình Nhân dân, dư luận xã hội; kết quả vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân còn một số mặt hạn chế nhất định.
Để tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:
Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp đối với Mặt trận Tổ quốc các cấp
Tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tình hình mới để tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong các tầng lớp nhân dân; đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc theo nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” nhằm chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước và cán bộ, viên chức Nhà nước. Phát huy những nhân tố tích cực, khắc phục những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc.
Hai là, Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố, tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành chức năng, các cơ quan thông tin đại chúng để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.
Tiếp tục thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 05/5/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”; tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021 về “ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; kịp thời tuyên truyền cho nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Phát huy hiệu quả tuyên truyền của Trang thông tin điện tử, Bản tin của Mặt trận và các tổ chức thành viên; tăng cường các hoạt động thăm hỏi, tiếp xúc với già làng, trưởng bản, người uy tín trong cộng đồng dân cư và nhân dân vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo, tín đồ nhân dịp tết, lễ trọng của đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.
Tăng cường công tác vận động, đoàn kết, tập hợp người Thái Nguyên, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng quê hương, đất nước. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 hằng năm.
Ba là, phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của Nhân dân trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào thi đua “Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới”; phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố, các đoàn thể ở thôn, xóm, tổ dân phố để nâng cao chất lượng bình xét, công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, nhân rộng các mô hình Nhân dân tự quản có hiệu quả; vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng các mô hình “xóm nông thôn mới kiểu mẫu”, “xã nông thôn mới kiểu mẫu”.
Tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội, vận động nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, sinh kế phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, khuyến khích người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chủ trì hiệp thương phối hợp với các tổ chức thành viên ở mỗi xã, phường, thị trấn nhận giúp đỡ các hộ gia đình thoát nghèo theo địa chỉ, số lượng cụ thể từng năm. Hằng năm vận động, tổ chức tốt “Tháng cao điểm vì người nghèo”, xây dựng và sử dụng có hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo” các cấp.
Đổi mới, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” theo tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TU ngày 20/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi; nêu cao tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên và trách nhiệm của doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu dùng hàng Việt Nam, góp phần xây dựng thói quen, văn hóa trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam.
Bốn là, kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp
Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Đề án số 09-ĐA/TU ngày 29/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017; triển khai thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 26/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về “Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội góp phần tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2021-2025”.
Triển khai, tổ chức thực hiện Quy định 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận tâm huyết, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực thực tiễn và kỹ năng vận động quần chúng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc các cấp.
Chú trọng kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  các cấp, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; phát huy vai trò Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp, các nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, đồng bào các dân tộc thiểu số, các tôn giáo đối với tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc.
Qua tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trên có hiệu quả, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024.
ThS. Hoàng Công Tuấn
Khoa Xây dựng Đảng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website
  • Đang truy cập93
  • Hôm nay7,213
  • Tháng hiện tại146,991
  • Tổng lượt truy cập14,273,782
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây