Đẩy mạnh đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới

Thứ ba - 25/12/2018 03:47
Tư tưởng, nhận thức lý luận có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động  của con người và xã hội. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: Tư tưởng, nhận thức lý luận tựa như cái "la bàn" giúp người ta định vị, xác định phương hướng, dẫn dắt người ta đi đúng con đường lựa chọn. Cho nên, tư tưởng chỉ đạo hành động, nhận thức đúng, hiểu đúng thì làm đúng; nhận thức sai, hiểu sai sẽ làm sai. Sai một ly đi một dặm. Kẻ thù của chúng ta rất hiểu điều này và chúng triệt để lợi dụng vấn đề tư tưởng, lý luận để chống phá ta.

Âm mưu cơ bản, mục tiêu xuyên suốt, lâu dài của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta; chúng coi đây là khâu cơ bản, mấu chốt nhất để hạ bệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Chúng cho rằng, xóa bỏ được vai trò lãnh đạo của Đảng thì hệ quả tất yếu của nó là xóa bỏ được Cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cụ bạo lực của Nhà nước ta là Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Đây là cơ sở để tiêu diệt tận gốc mầm mống xã hội chủ nghĩa ở nước ta và thành quả cách mạng mà nhân dân ta đã giành được.

Thông qua "hợp tác đầu tư", hợp tác về giáo dục… các thế lực thù địch chống phá ta về lâu dài bằng cách "thay máu cho hệ tư tưởng", loại bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thay vào đó là lý luận của giai cấp tư sản phản động. Cùng với việc phát tán và thẩm thấu các tài liệu qua biên giới, gần đây, các thế lực thù địch tiếp tục tận dụng triệt để mạng xã hội, facebook... để tuyên truyền, lôi kéo, dụ dỗ nhiều người cùng kết nối và tham gia vào các tổ chức, hoạt động tuyên truyền và lập kế hoạch tiến công. Chúng không từ một thủ đoạn nào, kể cả những thủ đoạn xảo trá nhất để chống phá chính quyền các cấp dưới những hình thức như khiếu kiện, biểu tình... và trương những khẩu hiệu phản động, chống đối về tư tưởng chính trị nhằm tạo dựng, thu hút sự chú ý của dư luận trong nước và quốc tế. Đồng thời, chúng liên kết chặt chẽ giữa các lực lượng, thành phần cả bên trong và bên ngoài, với các tổ chức chính trị, nhân quyền, tôn giáo quốc tế phát tán rộng khắp và dày đặc các tư tưởng, quan điểm phản động.

Hơn thế, chúng triệt để tận dụng các yếu kém mà Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan truyền thông của ta nhận định, kết luận làm "bằng cớ" tiến công tư tưởng, lý luận, chúng “đánh đồng” Đảng với một số cán bộ, đảng viên tham nhũng, thoái hóa, biến chất, phủ nhận công lao của Đảng, quy chụp mọi khuyết điểm, sai lầm về cho Đảng, phủ nhận lịch sử cách mạng Việt Nam; kết hợp bịa đặt, xuyên tạc, lật ngược và phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống lịch sử dân tộc hòng tác động tới tâm lý, tư tưởng, tình cảm, sự bất bình, bất mãn trong cán bộ, đảng viên, quần chúng. Chúng đã và đang tiếp tục sử dụng các chiêu bài cũ như phê phán các chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, làm sai lệch mục đích, ý định sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bôi nhọ nhân cách, thân thế, sự nghiệp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ và hiện nay nhằm gây mâu thuẫn trong nội bộ, hạ thấp uy tín của Đảng ta, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Nội dung chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận hiện nay của các thế lực thù địch tập trung trên các vấn đề chủ yếu sau đây:

          1. Tiếp tục xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin trên những nguyên lý nền tảng nhất, khuyên Việt Nam nên từ bỏ lý thuyết của Các Mác, của V.I. Lênin - nền tảng của xã hội cộng sản, cốt lõi là từ bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là mũi tiến công tư tưởng, lý luận chủ yếu, thường xuyên, liên tục với mật độ cao của các thế lực thù địch, đặc biệt từ sau năm 2013 trở đi. Chúng trích dẫn, cắt xén, vứt bỏ những vấn đề lịch sử, cụ thể, đảo lộn hoàn toàn học thuyết Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.

          2. Tập trung xuyên tạc những vấn đề cơ bản nhất trong Hiến pháp năm 2013, coi đó là mũi nhọn chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận. Mục tiêu của chúng là:

-   Tiến công phá bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

-   Phủ nhận thể chế chính trị nhất nguyên, kêu gọi, yêu cầu hiến định thể chế đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

-  Phủ nhận chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với chế độ xã hội, Nhà nước, đòi xóa bỏ Điều 4 trong Hiến pháp. Đây là nội dung trọng điểm với cường độ, mật độ lớn các bài viết đã công bố trên các trang mạng, phát tán qua các tài liệu trong những năm qua.

Các luận điệu tung ra không có gì mới, các thế lực thù địch vân tiếp tục điệp khúc bác bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, đòi "phi chính trị hóa" quân đội, quân đội phải trung lập, kêu gọi quốc gia hóa quân đội.

Luận thuyết về "phi chính trị hóa" quân đội, các lực lượng vũ trang gồm: Quân đội của một quốc gia phải đặt lợi ích của quốc gia lên trên hết; phải "phi đảng phái", không để các đảng phái can thiệp vào các chính sách đối nội của quân đội.

          3. Xuyên tạc lịch sử cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bôi nhọ và phủ nhận vai trò, công lao của Đảng ta, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Xuyên tạc thân thế, thanh danh và công lao của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đảo lộn lịch sử Cách mạng Tháng Tám năm 1945, tuyên truyền, bịa đặt ý nghĩa dân tộc và thời đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

4. Tuyên truyền, bịa đặt sai sự thật, ra sức chia rẽ sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ Đảng, chính quyền nhà nước; phủ nhận công lao của Đảng trong công cuộc đổi mới. Xuyên tạc tình hình chính trị ở nước ta hiện nay nhằm phủ nhận vai trò của Đảng trong sự nghiệp đổi mới; tạo dựng các vấn đề giả để chia rẽ, gây mất đoàn kết giữa Đảng và Nhà nước...

          5. Xuyên tạc, làm sai lệch tinh thần, nội dung và kết quả các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, cô lập nước ta trên trường quốc tế.

          6. Bác bỏ, phủ nhận mọi cố gắng, nỗ lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong 30 năm đổi mới đất nước. Qua đó, kích động các tư tưởng chống Đảng và bạo động, gây rối ren tình hình chính trị - xã hội.

          7. Khoét sâu yếu kém, tạo dựng, lan truyền tư tưởng chán chường, mất niềm tin hòng gây hoang mang trong Đảng, quần chúng nhân dân; tiêm nhiễm những tư tưởng và mưu đồ "cải tổ" xã hội trong nhân dân.

          8. Xuyên tạc, vu cáo tình hình dân chủ, nhân quyền, tôn giáo ở Việt Nam; tuyên truyền quan điểm nhân quyền tư sản, tự do tuyệt đối, đấu tranh bất bạo động; kích động tư tưởng, hành động chống đối, lật đổ chính quyền.

Điểm đáng chú ý là chúng đã lập mới nhóm "blogger trẻ", ra "tuyên bố 258", hoạt động công khai, bán công khai, liên tục phát tán thông tin, kêu gọi biểu tình, chống đối, sự ủng hộ của dư luận trong, ngoài nước, hòng buộc Việt Nam bãi bỏ Điều 258: "Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" trong Bộ luật hình sự.

          9. Lợi dụng việc sửa đổi Hiến pháp, chúng tiếp tục tiến công tư tưởng đòi tách sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”  trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chính sau đây:

Đối với công tác tư tưởng:

- Đổi mới nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, lý luận, thực sự coi công tác tư tưởng, lý luận, là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở đó xác định công tác tư tưởng là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước, của từng cấp ủy, cơ quan chính quyền, từng cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các lĩnh vực của công tác tư tưởng thông qua việc bố trí cán bộ, xây dựng các chế độ, chính sách, cơ chế vận hành và sự chỉ đạo, định hướng về nội dung thông tin, giáo dục. Mỗi cấp ủy, đặc biệt là bí thư cấp ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác tư tưởng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Phải có cơ chế tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư của nhân dân và giải trình trước nhân dân về các vấn đề, nhất là về những bức xúc của nhân dân. Công tác tư tưởng phải được gắn kết chặt chẽ với công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra để hỗ trợ, hợp tác, cùng nâng cao hiệu quả và đánh giá, sử dụng cán bộ hợp lý.

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, không chỉ có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, mà còn phải nêu gương về đạo đức, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gắn bó với nhân dân, được nhân dân tin yêu. Nghiên cứu, tổng kết và truyền bá rộng rãi hệ giá trị văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới.

- Triển khai đồng bộ cuộc đấu tranh phản bác các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Mở rộng phạm vi và tăng cường hiệu quả thông tin đối ngoại.

- Tăng cường đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất và các các phương tiện kỹ thuật cho công tác tư tưởng theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu trong điều kiện hội nhập quốc tế. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và chế độ đãi ngộ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng.

Đối với công tác lý luận:

- Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới của Việt Nam. Nghiên cứu làm sáng tỏ nhận thức và những vấn đề mới nảy sinh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân... 

- Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về đảng cầm quyền, về đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

- Nghiên cứu sự phát triển văn hóa, vấn đề bồi dưỡng thế hệ trẻ, xây dựng con người Việt Nam trong điều kiện mới, thực hành dân chủ trong hoạt động lý luận. 

- Nghiên cứu các vấn đề cơ bản của thời đại, các kinh nghiệm thành công và thành tựu khoa học về phát triển của nhân loại. Nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn phục vụ cho việc hoạch định chính sách về bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn hòa bình, an ninh, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân.

- Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục chính trị, học tập nghị quyết của Đảng. Đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chính trị của hệ thống các trường Đảng, các trường đại học, cao đẳng chuyên nghiệp theo hướng cơ bản, hiệu quả và hiện đại. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chiến lược.

- Tạo môi trường dân chủ, khuyến khích tìm tòi sáng tạo trong hoạt động nghiên cứu lý luận. Đổi mới mô hình, phương thức hoạt động của các cơ quan nghiên cứu lý luận, phát triển đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, lý luận, nâng cao chất lượng nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu mới.

- Kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, những âm mưu xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ nhân dân và bảo vệ chế độ.

Trong giai đoạn hiện nay, bối cảnh mới trên thế giới và trong nước đang đặt ra cho công tác tư tưởng, lý luận những yêu cầu hết sức mới mẻ, chưa từng có, đòi hỏi Đảng Cộng sản Việt Nam phải đổi mới nhận thức, xây dựng và tổ chức thực hiện hệ thống các giải pháp đồng bộ, phù hợp để đáp ứng yêu cầu đặt ra. Giải quyết tốt yêu cầu về công tác tư tưởng, lý luận vẫn sẽ là một trong những điều kiện quyết định hàng đầu để thực hiện thắng lợi những mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới trong thời gian tới.

Vũ Thu Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm14
  • Hôm nay2,716
  • Tháng hiện tại7,678
  • Tổng lượt truy cập7,700,785
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây