Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/7/2023 của Chính phủ về phát triển hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

 •   07/08/2023 11:25:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN) đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng hoạt động. Tuy nhiên, HTX NN chưa phát huy tốt vai trò tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là các dịch vụ sơ chế, chế biến, bảo quản, đóng gói, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hiệu quả hoạt động chưa cao. Trong thời gian tới, để HTX NN phát triển mạnh mẽ, đóng vai trò quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn bền vững Chính phủ ban hành “Nghị quyết về phát triển HTX NN trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” với những quan điểm chỉ đạo, định hướng và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ

 •   26/07/2023 04:57:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Quy định 114 gồm 5 Chương, 16 điều; trong đó quy định những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; xử lý vi phạm…

Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

 •   26/07/2023 04:56:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Theo đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã bao gồm các trường hợp thành lập, nhập, giải thể, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, xã, phường, thị trấn.

Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   28/03/2023 10:34:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để đưa tỉnh Thái Nguyên phát triển nhanh, toàn diện, bền vững; xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc, thân thiện, trở thành một trong những tỉnh phát triển ở miền Bắc. Đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên là một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp theo hướng hiện đại, thông minh của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội. Đến năm 2030, tỉnh Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm sản xuất điện, điện tử, cơ khí chế tạo trình độ cao; trung tâm giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; trung tâm y tế, chăm sóc sức khỏe; trung tâm du lịch; trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ; xây dựng thành phố Thái Nguyên trở thành một trong những cực tăng trưởng hạt nhân quan trọng trong phát triển kinh tế của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng Thủ đô Hà Nội. Ngày 14/3/2023 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch của tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Nghị định 24/2023/NĐ-CP, ngày 14/5/2023 của Chính phủ ban hành quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

 •   16/05/2023 11:27:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 24/2023/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023).

Nghị quyết 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 về quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   30/01/2023 10:20:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/01/2023, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, có hiệu lực từ ngày 23/02/2023.

Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

 •   13/06/2023 11:17:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nghị định 33/2023/NĐ-CP có nhiều quy định mới tác động đến cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Nghị định đã quy định về số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Kết luận số 54-KL/TW ngày 09/5/2023 của Ban Bí thư (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư

 •   07/06/2023 11:15:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/5/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 54-KL/TW về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế

 •   13/06/2023 11:13:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nghị định quy định về đối tượng, nguyên tắc, chính sách tinh giản biên chế và trách nhiệm thực hiện tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã. Nghị định mới này đã có nhiều nội dung quan trọng được sửa đổi, bổ sung so với trước đây.

Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP, ngày 31/3/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm B

 •   02/06/2023 03:38:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/5/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP, ngày 31/3/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Với yêu cầu kế hoạch phải đảm bảo phù hợp và gắn kết chặt chẽ với những chủ trương, định hướng, mục tiêu và giải pháp chú trong phát triển kinh tế tư nhân tại nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, nội dung cơ bản của kế hoạch như sau:

Kế hoạch thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 23/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng giai đoạn 2021 - 2025” trong năm 2023

 •   31/05/2023 03:37:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tiếp tục quán triệt, thực hiện nội dung Đề án, Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, của UBND tỉnh đến các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng thời gian tới. Đồng thời khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế được chỉ ra trong báo cáo đánh giá kết quả 2 năm thực hiện các chỉ tiêu của Đề án; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện sớm các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ, cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngày 12/5/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 93/KH-UBND thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 23/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng giai đoạn 2021 - 2025” trong năm 2023. Kế hoạch đặt ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:

Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 •   02/06/2023 03:35:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước; đảm bảo việc quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn, tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp, góp phần nâng cao vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ngày 12/5/2023 , UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Kế hoạch đặt ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 06/NQ-CP NGÀY 10/01/2023 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG LINH HOẠT, HIỆN ĐẠI, HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP NHẰM PHỤC HỒI NHANH KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI

 •   15/05/2023 11:38:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập; thực hiện phát triển thị trường lao động toàn diện, bền vững theo hướng hiện đại, hiệu quả phù hợp với đặc điểm của từng vừng, từng địa phương làm cơ sở, động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, ngày 24/4, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 70/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 10/01/2023 của Chính phủ về phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, hiệu quả, bền vững và hội nhập nhằm phục hồi nhanh kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh với một số nội dung chính như sau:

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH NÔNG THÔN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ĐẾN NĂM 2025

 •   15/05/2023 11:37:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra tại Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 992/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 và Đề án phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương tạo ra các sản phẩm du lịch nông thôn mang đặc trưng, tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên gắn liền với hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới, ngày 10/4, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, theo đó kế hoạch đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

 •   13/05/2023 11:35:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm mục đích cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chương trình phát triển thanh niên gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện bảo đảm đánh giá, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình phát triển thanh niên kịp thời, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực tiễn phát triển thanh niên, ngày 14/4/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Thái Nguyên năm 2023. Với yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ ,giải pháp được UBND tỉnh phân công, bố trí và sử dụng nguồn kinh phí thực hiện bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả, tránh lãng phí, chương trình gồm những nội dung chính sau:

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI, HOẠT ĐỘNG VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ NĂM 2023

 •   15/05/2023 11:34:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm mục đích tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, ngày 13/4/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND triển khai công tác bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023. Với yêu cầu triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung, lồng ghép các nội dung, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các cơ quan, đơn vị, địa phương, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, kế hoạch thực hiện chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025, kế hoạch thực hiện chương trình truyền thông về bình đẳng giới giai đoạn 2022-2025, theo đó kế hoạch gồm một số nội dung cụ thể sau:

Kế hoạch số 23/KH-UBND công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023

 •   03/03/2023 12:55:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL, kịp thời phát hiện, xử lý văn bản trái pháp luật, không còn phù hợp, nhằm xây dựng hệ thống văn bản QPPL của địa phương đầy đủ, hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật; ngày 17/2/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

Kế hoạch số 27/KH-UBND triển khai khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Thái Nguyên (DDCI) năm 2022

 •   01/03/2023 12:54:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng tham mưu, điều hành kinh tế giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi trên tất cả các lĩnh vực, ngày 23/02/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành kế hoạch số 27/KH-UBND triển khai khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Thái Nguyên (DDCI) năm 2022, với một số nội dung cụ thể sau:

Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

 •   28/02/2023 12:50:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Để thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

Các tin khác

Thống kê website
 • Đang truy cập66
 • Hôm nay21,703
 • Tháng hiện tại454,513
 • Tổng lượt truy cập17,418,846
global block tophitss
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây