Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

 •   12/02/2020 03:01:00 PM
 •   Đã xem: 968
 •   Phản hồi: 0

Ngày 02/01/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 213-QĐ/TW “Về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”.

Quy định về xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng

Quy định về xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng

 •   01/08/2019 08:56:00 AM
 •   Đã xem: 1181
 •   Phản hồi: 0

Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Cùng với việc hướng dẫn một số điều, khoản của Luật phòng, chống tham nhũng 2018; Nghị định còn quy định các biện pháp tổ chức thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, trong đó đáng chú ý là quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Quyết định phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

Quyết định phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

 •   28/07/2019 04:24:00 PM
 •   Đã xem: 1243
 •   Phản hồi: 0

Nhằm mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 11/7/2019 phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” đề án đã đưa ra một số chỉ tiêu rất cụ thể như sau:

Quyết định phê duyệt Kế hoạch đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019-2020

Quyết định phê duyệt Kế hoạch đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019-2020

 •   02/07/2019 02:48:00 PM
 •   Đã xem: 773
 •   Phản hồi: 0

Nhằm mục đích đo lường mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính để có đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025

 •   02/07/2019 02:44:00 PM
 •   Đã xem: 844
 •   Phản hồi: 0

Nhằm mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Quyết định phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030

Quyết định phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030

 •   13/06/2019 03:55:00 PM
 •   Đã xem: 2227
 •   Phản hồi: 0

Nhằm mục đích sắp xếp, tổ chức lại hệ thống tổ chức và tổ chức bộ máy của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn về tổ chức, bộ máy, cơ cấu hợp lý; có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả; không ngừng nâng cao chất lượng bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số: 705/QĐ-TTg, ngày 10/6/2019 về phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030

Chính phủ ban hành nghị quyết về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Chính phủ ban hành nghị quyết về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

 •   29/05/2019 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 1032
 •   Phản hồi: 0

Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 24/12/2018 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị Quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP, ngày 14/5/2019 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

QUANG CANH NHA TRUONG

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 •   24/05/2019 09:49:00 AM
 •   Đã xem: 1304
 •   Phản hồi: 0

Ngày 17/05/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 587/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2030.

Quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

 •   03/05/2019 10:59:00 AM
 •   Đã xem: 1809
 •   Phản hồi: 0

Ngày 24/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Không phân biệt đại học chính quy với tại chức trong tuyển dụng

Không phân biệt đại học chính quy với tại chức trong tuyển dụng

 •   15/03/2019 03:44:00 PM
 •   Đã xem: 1842
 •   Phản hồi: 0

Nội dung này đã được quy định chính thực tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Những nhiệm vụ trọng tâm trong phòng ngừa và phát hiện xử lý tham nhũng năm 2019 của tỉnh Thái Nguyên

Những nhiệm vụ trọng tâm trong phòng ngừa và phát hiện xử lý tham nhũng năm 2019 của tỉnh Thái Nguyên

 •   26/02/2019 02:52:00 PM
 •   Đã xem: 1635
 •   Phản hồi: 0

Nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng, từng bước ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, ngày 18 tháng 02 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Kế hoạch số 17/KH-UBND về Công tác phòng, chống tham nhũng của tỉnh Thái Nguyên năm 2019.

Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

Quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước

 •   31/01/2019 03:30:00 PM
 •   Đã xem: 1351
 •   Phản hồi: 0

Nhằm thực hiện “Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước” (được phê duyệt trong Quyết định 559/QĐ-Ttg ngày 24/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ); ngày 24/01/2019 Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

ảnh thăm

Về quy định rút tố cáo trong luật tố cáo 2018

 •   30/01/2019 09:53:00 AM
 •   Đã xem: 1420
 •   Phản hồi: 0

Nghị quyết số 37-NQ/TW (ngày 24/12/2018) của Bộ Chính trị khóa XII về việc sắp xết các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Nghị quyết số 37-NQ/TW (ngày 24/12/2018) của Bộ Chính trị khóa XII về việc sắp xết các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

 •   21/01/2019 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 1166
 •   Phản hồi: 0

Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương, đơn vị hành chính ở nước ta hiện nay gồm: tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là cấp tỉnh); huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp huyện); xã, phường, thị trấn (cấp xã) và đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.

Một số nội dung cơ bản của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018

Một số nội dung cơ bản của Luật phòng chống tham nhũng năm 2018

 •   11/01/2019 02:10:00 PM
 •   Đã xem: 1735
 •   Phản hồi: 0

Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) 2018 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2018 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2019. So với Luật PCTN 2005 (sđ 2012) Luật PCTN 2018 có nhiều nội dung đổi mới rất quan trọng.

Hop truc tuyen dien thoai co dinh

Quyết định quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước

 •   29/11/2018 10:05:00 AM
 •   Đã xem: 1894
 •   Phản hồi: 0

Họp, hội nghị (gọi chung là họp) là một hình thức của hoạt động quản lý nhà nước, một cách thức giải quyết công việc, thông qua đó thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước trực tiếp thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giải quyết các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

Chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

 •   14/11/2018 03:31:00 PM
 •   Đã xem: 2056
 •   Phản hồi: 0

Ngày 05/11/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Công văn số 4495/ UBND-KSTT về thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại các Bộ, ngành, địa phương. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020

Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020

 •   14/11/2018 03:25:00 PM
 •   Đã xem: 1246
 •   Phản hồi: 0

Nhằm hướng tới thực hiện mục tiêu mọi người dân được cung cấp thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua các phương tiện thông tin đại chúng về biển, đảo Việt Nam, ngày 28 tháng 7 năm 2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 930/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020.

Một số vấn đề cơ bản về chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI)

Một số vấn đề cơ bản về chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI)

 •   06/11/2018 04:13:00 PM
 •   Đã xem: 2992
 •   Phản hồi: 0

Theo Quyết định số 383/QĐ-HĐTV của Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính ngày 07/06/2017 về xây dựng và công bố Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, báo cáo chỉ số APCI 2018 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính được xây dựng nhằm đánh giá chi phí tuân thủ của doanh nghiệp để thực hiện các TTHC tại các cơ quan quản lý nhà nước, qua đó xác định những nhóm TTHC đã và đang là gánh nặng về chi phí của doanh nghiệp.


Các tin khác

Thống kê website
 • Đang truy cập5
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm4
 • Hôm nay199
 • Tháng hiện tại122,978
 • Tổng lượt truy cập7,332,832
Giới thiệu văn bản mới
global block tophitss
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây