Quy định xử lý vi phạm pháp luật về đất đai từ ngày 01/01/2025

 •   01/04/2024 04:11:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/01/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 (thay thế Luật Đất đai 2013). Trong đó, có các quy định về xử lý vi phạm pháp luật về đất đai:

02 quy định của Luật Đất đai 2024 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/4/2024

 •   01/04/2024 04:09:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 vào sáng ngày 18/01/2024.
Về hiệu lực thi hành (Điều 252), tiếp thu ý kiến ĐBQH và trên cơ sở đề xuất của Chính phủ, dự thảo Luật quy định hiệu lực sớm đối với Điều 190 và Điều 248 dự thảo Luật từ ngày 01/4/2024.

Kế hoạch phát triển Hợp tác xã nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 •   27/03/2024 03:14:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tăng cường sự thống nhất trong công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các sở, ngành và địa phương, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ phát triển HTX nông nghiệp tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, bền vững, phù hợp với từng ngành, từng vùng, từng địa phương nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của Chính phủ và của tỉnh Thái Nguyên đề ra.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

 •   26/03/2024 10:43:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên xây dựng Chương trình hành động với mục tiêu tổng quát: “Củng cố vững chắc và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Thái Nguyên” và mục tiêu cụ thể trong từng giai đoạn:

Kế hoạch thực hiện Đề án “Kiện toàn tổ chức bộmáy, nâng cao năng lực quản lýnhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

 •   26/03/2024 08:41:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến
địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Ngày 22/3/2024, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về thực hiện Đề án, xác định các mục tiêu cụ thể như sau:

Luật Đất đai số 31/2024/QH15

 •   14/03/2024 03:40:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18 tháng 01 năm 2024, Quốc Hội đã thông qua Luật Đất đai, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2025, trừ Điều 190 và Điều 248 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2024) và Khoản 9 Điều 60 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày Nghị quyết số 61/2022/QH15 hết hiệu lực; việc lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất được tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng, cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030.

Quy định mới về tiêu chuẩn chung áp dụng với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước

 •   14/03/2024 03:28:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Có hiệu lực từ 1/5/2024, Nghị định số 29/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn lý luận chính trị, quản lý nhà nước với các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.

Kế hoạch số 222/KH-UBND về Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên năm 2024.

 •   25/01/2024 03:56:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Để tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 01-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 80/KH-UBND của UBND tỉnh về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 29/12/2023 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 222/KH-UBND về Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên năm 2024.

Quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình qua Tổng đài

 •   12/01/2024 01:43:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nghị định 76/2023/NĐ-CP ngày 1/11/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình có hiệu lực từ ngày 25/12/2023.

Quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

 •   22/02/2024 01:41:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Gia đình văn hóa là một chỉ tiêu được chính phủ Việt Nam đề ra để thực hiện trong nhiều gia đình ở Việt Nam ở cấp tổ dân phố nhằm tạo ra một số tiêu chuẩn về văn hóa và khuyến khích các gia đình đạt các tiêu chuẩn này. Những gia đình đạt đầy đủ tiêu chuẩn đưa ra sẽ được chính quyền công nhận và cấp bằng khen gia đình văn hóa.

Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hoá công vụ giai đoạn 2024-2025

 •   11/03/2024 10:14:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của chính quyền các cấp và của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với thực hiện Đề án Văn hóa công vụ.

Kế hoạch số 32/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024

 •   08/03/2024 09:12:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, sự năng động, sáng tạo, chủ động tham gia trực tiếp của người dân, thực hiện xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững.

Kế hoạch số 36/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên năm 2024

 •   08/03/2024 09:09:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện CCHC, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công.

Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại năm 2024

 •   08/03/2024 09:07:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa các dân tộc Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những điểm mới cần biết của Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

 •   08/03/2024 09:04:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/11/2023, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Căn cước tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV. Theo đó, từ ngày 01/7/2024 khi Luật Căn cước 2023 được thông qua thì người dân cần nắm 10 thay đổi như sau:

TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ; XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2024

 •   01/03/2024 04:26:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm nâng cao ý thức tự giác học tập, chấp hành và tuân thủ pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.
sgư

Những điểm mới cần biết của Luật Căn cước năm 2023

 •   29/02/2024 05:57:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/11/2023, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Căn cước tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV. Theo đó, từ ngày 01/7/2024 khi Luật Căn cước 2023 được thông qua thì người dân cần nắm 10 thay đổi như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 •   16/10/2023 10:06:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Qua một thời gian thực hiện, một số Điều của các Thông tư 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016; Thông tư 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016; Thông tư 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016; Thông tư 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016; Thông tư 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021; Thông tư 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022; Thông tư 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022; Thông tư 37/2023/TT-BTC ngày 07/6/2023 chưa phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, ngày 16/10/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Các tin khác

Thống kê website
 • Đang truy cập49
 • Hôm nay8,087
 • Tháng hiện tại324,805
 • Tổng lượt truy cập16,747,611
global block tophitss
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây