Kế hoạch số 27/KH-UBND triển khai khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Thái Nguyên (DDCI) năm 2022

 •   01/03/2023 12:54:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng tham mưu, điều hành kinh tế giữa các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi trên tất cả các lĩnh vực, ngày 23/02/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành kế hoạch số 27/KH-UBND triển khai khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Thái Nguyên (DDCI) năm 2022, với một số nội dung cụ thể sau:

Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

 •   28/02/2023 12:50:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Để thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030, Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 48-KL/TW ngày 30/01/2023 về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

MỘT SỐ LUẬT CÓ HIỆU LỰC NGÀY 01/01/2023

 •   02/01/2023 03:11:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Từ ngày 1/1/2023, 4 luật gồm Luật Kinh doanh Bảo hiểm; Luật Cảnh sát Cơ động; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Điện ảnh và 8 nghị định có hiệu lực.

Nghị định 103/2022/NĐ-CP, ngày 12/12/2022 của Chính phủ quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân

 •   16/01/2023 04:05:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 103/2022/NĐ-CP quy định về trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân.

Quyết định số 89-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở

 •   16/01/2023 03:33:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/12/2022, Ban chấp hành trung ương Đảng đã ban hành Quyết định 89-QĐ/TW năm 2022 quy định quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng của cấp uỷ tỉnh và tương đương đến cơ sở.

Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị

 •   06/02/2023 09:32:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/02/2023, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Quy định số 96-QĐ/TW về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Quy định gồm 3 chương, 12 điều quy định rõ mục đích, yêu cầu, quan điểm, nguyên tắc; phạm vi, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, thành phần ghi phiếu và thời điểm lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh cụ thể cũng như các tiêu chí, quy trình, tổng hợp kết quả, công khai và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025

 •   28/10/2022 05:31:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, đặc biệt là vai trò trung tâm của người dân tham gia thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh công tác xã hội hoá trong đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ, phát triển nguồn nhân lực để thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích người dân nông thôn chủ động áp dụng chuyển đổi số, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao chất lượng tiếp cận dịch vụ và đời sống của người dân.

Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025

 •   28/10/2022 05:30:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm định hướng cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh về công tác tuyển sinh, đào tạo trong giai đoạn 2022-2025; có kế hoạch đầu tư, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo đáp ứng cơ bản về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành nghề, trình độ đào tạo phù hợp, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động; chất lượng đào tạo một số ngành nghề đạt cấp độ quốc gia, cấp độ khu vực ASEAN và cấp độ quốc tế.

Nghị định 55/2022/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

 •   25/10/2022 09:17:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 55/2022/NĐ-CP ( Nghị định 55/2022/NĐ-CP) quy định cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, trong đó có một số nội dung như sau:

Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử

 •   03/10/2022 05:41:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử (Quy định số 80-QĐ/TW) áp dụng đối với các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; quy định mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, thẩm quyền trong quản lý cán bộ và nguyên tắc, trách nhiệm, thẩm quyền, tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử; tái cử, chỉ định, điều động và biệt phái cán bộ.

Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030

 •   03/10/2022 05:39:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung, giải pháp của Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ngày 26/9/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, trong đó xác định cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Kế hoạch Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025

 •   20/09/2022 11:18:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình OCOP tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025 để hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu xây dựng nông thôn mới; trập trung phát triển các sản phẩm có thương hiệu, theo chuỗi giá trị dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu địa phương, văn hoá và tri thức bản địa nhằm phát huy nội lực, sức sáng tạo, hình thành chuỗi giá trị sản phẩm hàng hoá gắn với cộng đồng theo hướng kinh tế tuần hoàn, bảo đảm hệ sinh thái bền vững.
Chương trình hành động của Chính phủ lựa chọn các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn là cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế vùng

Chương trình hành động của Chính phủ lựa chọn các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Lào Cai, Sơn La, Lạng Sơn là cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế vùng

 •   15/09/2022 03:22:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/8/2022, Chính phủ ký Nghị quyết số 96/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10 tháng 02 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW, ngày 01/8/2022 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực “một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực”

 •   11/08/2022 11:16:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/8/2022, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã ban hành hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực. Hướng dẫn đã nêu rõ về đối tượng, nội dung chỉ đạo công tác phòng, chống tiêu cực; các hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống cũng như phạm vi, cơ chế phối hợp chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc tiêu cực giữa các cơ quan, đơn vị.

Kết luận số 40-KL/TW về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026

 •   08/08/2022 10:27:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Xét đề nghị tại Tờ trình số 01-TTr/BCĐ, ngày 26/3/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị, ngày 18/7/2022 Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 40-KL/TW về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026, cụ thể:

Nghị định số 50/2022/nđ-cp ngày 2/8/2022 của chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

 •   08/08/2022 10:20:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 50/2022/NĐ-CP quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường

 •   25/07/2022 05:18:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/7/2022, Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.
Trong đó, vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định này bao gồm:

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 về quản lý và sử dụng đất

 •   25/07/2022 05:16:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Mục tiêu tổng quát là hoàn thiện thể chế, chính sách về quản lý và sử dụng đất đồng bộ, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".

Các tin khác

Thống kê website
 • Đang truy cập55
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm53
 • Hôm nay5,633
 • Tháng hiện tại209,943
 • Tổng lượt truy cập12,958,309
global block tophitss
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây