Kết quả triển khai thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại đảng bộ trường chính trị tỉnh Thái Nguyên

Thứ hai - 06/11/2017 05:22
Xác định tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 10-KH/ĐU về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Đảng ủy xác định học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị sẽ góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ năng lực, phẩm chất ngang tầm nhiệm vụ; chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, phô trương; ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
Sau hơn 01 năm tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh đã đạt được nhiều kết quả. Mỗi cán bộ, giảng viên đều nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ Nhà trường được công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, Trường được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc giai đoạn 2012-2017 và nhiều bằng khen, giấy khen do các cấp trao tặng cho các cá nhân và tập thể trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.
Có được kết quả trên là do Ban Giám hiệu, Đảng ủy Nhà trường đã triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nội dung cụ thể sau:
Một là, đã tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đảng bộ đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng và thường xuyên các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên; đưa nội dung học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ; gắn đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm với kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, bí thư các chi bộ trực thuộc đều có kế hoạch cá nhân và gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm gương cho đảng viên, cán bộ, quần chúng noi theo.
Chi đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh Nhà trường căn cứ kế hoạch của Đảng ủy, xây dựng kế hoạch và hướng dẫn nội dung thực hiện đối với đoàn viên, hội viên. Mỗi cán bộ, hội viên, đoàn viên phải xác định hướng rèn luyện và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Hai là, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết, kết luận hội nghị BCH Trung ương Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.
Ban chấp hành Đảng bộ, chi uỷ, bí thư các chi bộ đã xây dựng kế hoạch đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, phong cách ở các chi bộ phòng, khoa trong Đảng bộ Nhà trường.
          - Ban Giám hiệu và Đảng ủy quán triệt, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc qui chế làm việc cơ quan, qui chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiêm chỉnh thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức nhà giáo theo phương châm “đúng chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về  “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Ba là: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội.
           Đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng đến các học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng; tuyên truyền phổ biến trên Trang thông tin điện tử của Nhà trường, các số Thông tin Lý luận và thực tiễn về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
          Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu khoa học, các bài viết về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014  về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.
Ngoài việc tổ chức học tập chuyên đề năm 2017, Đảng ủy có chủ trương khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ học tập, tìm hiểu các tư liệu, tài liệu các bài viết được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương “Người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội.
Bốn là, tiếp tục tăng cường công tác giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.
Đảng ủy Nhà trường đã chỉ đạo các Chi bộ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh có kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch giáo dục về tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong Nhà trường. Gắn với việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030” và các phong trào, các cuộc vận động lớn do Nhà trường và cấp trên phát động
Năm là, gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
Ban Giám hiệu, Đảng ủy Nhà trường đã chỉ đạo các chi bộ khoa, phòng, các tổ chức đoàn thể gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào nhiệm vụ cụ thể của từng tập thể và cá nhân với các phong trào thi đua của Nhà trường. Chú trọng duy trì thực hiện nghiêm lề lối làm việc, tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức.
Căn cứ chương trình đào tạo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành và các chương trình bồi dưỡng do cơ quan Trung ương biên soạn, các giảng viên Nhà trường tăng cường giảng dạy nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo phù hợp với khung chương trình và nội dung cập nhật, gắn với tiếp tục đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.
          Sau hơn 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên trong trong Đảng bộ đều có sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên lãnh đạo chủ chốt nêu cao trách nhiệm nêu gương, xác định “Nêu gương” là một trong những tiêu chuẩn để rèn luyện, nhận xét, đánh giá cán bộ, từ đó quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên, qua đó góp phần tích cực trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, đảm bảo dân chủ trong hoạt động của Nhà trường, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người đảng viên, giảng viên Trường Chính trị.
Bùi Thanh Thảo
Khoa Dân vận

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website
  • Đang truy cập124
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm119
  • Hôm nay16,197
  • Tháng hiện tại335,631
  • Tổng lượt truy cập17,995,606
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây