Quy định mới về khung tiêu chuẩn xét tặng Gia đình văn hóa

 •   22/02/2024 01:41:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Gia đình văn hóa là một chỉ tiêu được chính phủ Việt Nam đề ra để thực hiện trong nhiều gia đình ở Việt Nam ở cấp tổ dân phố nhằm tạo ra một số tiêu chuẩn về văn hóa và khuyến khích các gia đình đạt các tiêu chuẩn này. Những gia đình đạt đầy đủ tiêu chuẩn đưa ra sẽ được chính quyền công nhận và cấp bằng khen gia đình văn hóa.

Kế hoạch thực hiện Đề án Văn hoá công vụ giai đoạn 2024-2025

 •   11/03/2024 10:14:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động của chính quyền các cấp và của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đối với thực hiện Đề án Văn hóa công vụ.

Kế hoạch số 32/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024

 •   08/03/2024 09:12:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, sự năng động, sáng tạo, chủ động tham gia trực tiếp của người dân, thực hiện xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững.

Kế hoạch số 36/KH-UBND tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh Thái Nguyên năm 2024

 •   08/03/2024 09:09:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện CCHC, nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công.

Kế hoạch Công tác thông tin đối ngoại năm 2024

 •   08/03/2024 09:07:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm mục đích nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tăng cường thông tin quảng bá hình ảnh đất nước, con người, lịch sử, văn hóa các dân tộc Việt Nam và tỉnh Thái Nguyên đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy các hoạt động hợp tác hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Những điểm mới cần biết của Luật Căn cước năm 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024

 •   08/03/2024 09:04:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/11/2023, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Căn cước tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV. Theo đó, từ ngày 01/7/2024 khi Luật Căn cước 2023 được thông qua thì người dân cần nắm 10 thay đổi như sau:

TỈNH THÁI NGUYÊN BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ; XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2024

 •   01/03/2024 04:26:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nhằm nâng cao ý thức tự giác học tập, chấp hành và tuân thủ pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.
sgư

Những điểm mới cần biết của Luật Căn cước năm 2023

 •   29/02/2024 05:57:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/11/2023, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Căn cước tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV. Theo đó, từ ngày 01/7/2024 khi Luật Căn cước 2023 được thông qua thì người dân cần nắm 10 thay đổi như sau:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính

 •   16/10/2023 10:06:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Qua một thời gian thực hiện, một số Điều của các Thông tư 148/2016/TT-BTC ngày 14/10/2016; Thông tư 245/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016; Thông tư 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016; Thông tư 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016; Thông tư 25/2021/TT-BTC ngày 07/4/2021; Thông tư 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022; Thông tư 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022; Thông tư 37/2023/TT-BTC ngày 07/6/2023 chưa phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, ngày 16/10/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của một số thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Hướng dẫn quản lý thu, chi tiền công đức, tài trợ cho di tích, hoạt động lễ hội

 •   18/03/2023 10:10:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19 tháng 01 năm 2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2023/TT-BTC hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/3/2023.

Từ 01/3/2023 tăng mức bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động

 •   01/03/2023 02:38:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 24/2022/TT-BLĐTBXH quy định việc bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2023.

Nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

 •   15/02/2023 10:10:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nội dung trên được quy định tại Thông tư số 82/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính và có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2023.

Giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến

 •   04/02/2023 09:19:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Thông tư số 75/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú có hiệu lực từ ngày 5/2/2023. Theo đó, công dân được giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

 •   22/02/2023 02:10:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 30/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2022/NĐ-CP về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 22/02/2023.

Hiện thực hóa Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm từ ngày 15/01/2023

 •   17/01/2023 08:19:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nghị định số 99/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2023, thay thế Nghị định số 102/2017/NĐ-CP. Nghị định 99/2022?NĐ-CP không chỉ xác định rõ phạm vi điều chỉnh với hoạt động đăng ký, các trường hợp đăng ký bảo đảm mà còn đảm bảo sự thống nhất về trình tự đăng ký biện pháp bảo đảm với Bộ luật Dân sự và các luật chuyên ngành

Từ 01/01/2023 Nghị định số 94/2022/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước, chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thà

 •   31/12/2022 10:05:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), chỉ tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) là chỉ tiêu quan trọng dùng để so sánh, đánh giá trình độ phát triển kinh tế, kết quả sản xuất kinh doanh của các quốc gia hoặc giữa các vùng, tỉnh, thành trong cả nước. Vì vậy việc tính toán hai chỉ tiêu này có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở, căn cứ để đánh giá tăng trưởng kinh tế của một quốc gia hoặc các tỉnh, vùng trong một quốc gia

Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023

 •   06/01/2023 09:04:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm có ý nghĩa bản lề thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2015, song tình hình quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.  Đại dịch COVID-19 trên toàn cầu chưa chấm dứt và hậu quả của đại dịch còn phải khắc phục trong nhiều năm; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra gay gắt, xung đột Nga - Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp; tăng trưởng kinh tế toàn cầu có xu hướng chậm lại, nhiều nước lạm phát ở mức cao, có dấu hiệu rơi vào đình trệ hoặc suy thoái, buộc phải kéo dài việc thắt chặt chính sách tiền tệ và tăng lãi suất. Sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng gây ra nhiều thách thức cho nền kinh tế Việt Nam.

Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân

 •   01/07/2023 09:37:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Cùng với Luật An ninh mạng (Luật số 24/2018/QH14) ngày 12 tháng 6 năm 2018, Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2022, Nghị định số 13/2023/NĐ-CP là văn bản pháp lý thứ ba được ban hành trong kế hoạch của Chính phủ nhằm tăng cường khung pháp lý điều chỉnh các hoạt động trên không gian mạng.

Các tin khác

Thống kê website
 • Đang truy cập68
 • Hôm nay20,565
 • Tháng hiện tại453,375
 • Tổng lượt truy cập17,417,708
global block tophitss
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây