Kế hoạch kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

 •   11/03/2022 03:22:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 03/03/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và xử lý VBQPPL trong việc tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thóng hóa VBQPPL nhằm xây dựng hệ thống VBQPPL của địa phương đầy đủ, hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, thống nhất, khả thi đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật.

UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

 •   08/02/2022 10:08:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/1/2022, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng trên địa bàn tỉnh; phát huy tinh thần trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân.

Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn về tiếp cận pháp luật

 •   29/07/2021 04:36:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Theo đó, Quyết định này quy định nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; áp dụng đối với xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Nghị quyết ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

 •   24/07/2021 04:06:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Với mục tiêu tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn 2021-2030, ngày 15/7/2021 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày15/7/2021 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, theo đó trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới được xác định là: cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước, trong đó, chú trọng cải cách chính sách tiền lương; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.
Chế độ Hợp đồng làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Chế độ Hợp đồng làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

 •   22/10/2020 03:44:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/11/2019, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Một trong những điểm đáng chú ý đó là quy định về Hợp đồng làm việc. Theo đó, chính thức bỏ "chế độ biên chế suốt đời" đối với viên chức. Cụ thể, hợp đồng không xác định thời hạn hay thường gọi là "chế độ biên chế suốt đời" chỉ còn được áp dụng với 3 trường hợp: Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020; cán bộ, công chức chuyển thành viên chức; người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

 •   12/02/2020 03:01:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/01/2020, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 213-QĐ/TW “Về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú”.
Quy định về xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng

Quy định về xử lý kỷ luật đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng

 •   31/07/2019 09:56:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/7/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. Cùng với việc hướng dẫn một số điều, khoản của Luật phòng, chống tham nhũng 2018; Nghị định còn quy định các biện pháp tổ chức thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, trong đó đáng chú ý là quy định về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
Quyết định phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

Quyết định phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”

 •   28/07/2019 05:24:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành, học tập, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; xây dựng lối sống liêm chính và tuân thủ pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 11/7/2019 phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” đề án đã đưa ra một số chỉ tiêu rất cụ thể như sau:
Quyết định phê duyệt Kế hoạch đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019-2020

Quyết định phê duyệt Kế hoạch đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019-2020

 •   02/07/2019 03:48:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm mục đích đo lường mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính để có đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025

 •   02/07/2019 03:44:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 về việc ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.
Quyết định phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030

Quyết định phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030

 •   13/06/2019 04:55:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm mục đích sắp xếp, tổ chức lại hệ thống tổ chức và tổ chức bộ máy của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn về tổ chức, bộ máy, cơ cấu hợp lý; có năng lực tự chủ và hoạt động hiệu quả; không ngừng nâng cao chất lượng bồi dưỡng, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số: 705/QĐ-TTg, ngày 10/6/2019 về phê duyệt đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030
Chính phủ ban hành nghị quyết về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Chính phủ ban hành nghị quyết về kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

 •   28/05/2019 11:55:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 24/12/2018 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; Nghị Quyết số 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP, ngày 14/5/2019 về Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.
QUANG CANH NHA TRUONG

Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 •   23/05/2019 10:49:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/05/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 587/QĐ-TTg phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2030.
Quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

 •   02/05/2019 11:59:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/4/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2019/NĐ-CP sửa đổi quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.
Không phân biệt đại học chính quy với tại chức trong tuyển dụng

Không phân biệt đại học chính quy với tại chức trong tuyển dụng

 •   15/03/2019 04:44:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Nội dung này đã được quy định chính thực tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Các tin khác

Thống kê website
 • Đang truy cập64
 • Hôm nay20,965
 • Tháng hiện tại453,775
 • Tổng lượt truy cập17,418,108
global block tophitss
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây